Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ και Διπλωματούχοι Μηχανικοί

Σύμφωνα με το Τεύχος ΑΣΕΠ 75/21.11.22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 2Γ/2022) αναρτήθηκε η Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 .

Η προκήρυξη αυτή περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τη πρόσληψη ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών, που αποτελεί και πάγιο αίτημα μας για τη στελέχωση των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών με Διπλωματούχους Μηχανικούς, προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν.

Θεωρούμε όμως ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης των Διπλωματούχων Μηχανικών στο Δημόσιο είναι μη σύννομη, καθώς σύμφωνα με τον νόμο, όπου χορηγείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος - οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί υποχρεωτικά συμμετέχουν σε εξεταστική διαδικασία στο ΤΕΕ προκειμένου να λάβουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, που καθορίζεται από την εκάστοτε Ειδικότητα - και δεν απαιτείται να εξεταστούν εκ νέου για τη πρόσληψη τους στο Δημόσιο.

Επιπρόσθετα το περιεχόμενο της ύλης του πρώτου γραπτού διαγωνισμού, όπως προσδιορίζεται στο ανωτέρω ΦΕΚ, αφορά ειδικότητες Διοικητικού περιεχομένου και όχι Τεχνικού. Πιο συγκεκριμένα η ύλη στην οποία καλούνται να εξεταστούν οι Διπλ. Μηχανικοί δεν έχει σχέση με το βασικό τους γνωστικό τους αντικείμενο (Πρόγραμμα Σπουδών). Επίσης καθίσταται ισοπεδωτικό το γεγονός ότι ομογενοποιούνται επικινδύνως διαφορετικές Ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών σε μια ασαφή Ειδικότητα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Γενικών Καθηκόντων), η οποία δεν υπάρχει ως Ειδικότητα σε κανένα Πολυτεχνείο στον κόσμο.

Το ΤΕΕ και η ΕΜΔΥΔΑΣ πάντα απαιτούσε από την πολιτεία την αναγνώριση του ρόλου των Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών, και την αναβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες ανάγκες. Οι θέσεις μας βασίζονται πάντα στο γνωστικό αντικείμενο που προκύπτει από το Πρόγραμμα Σπουδών, για κάθε ειδικότητα Διπλωματούχου Μηχανικού. Η ΕΜΔΥΔΑΣ ως συνδικαλιστικό – επιστημονικό όργανο, αναφέρεται σε κλαδικό επίπεδο Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αποδεικνύεται από το παρελθόν στο ιστορικό των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων & Συλλογικών Συμβάσεων που κατέληγαν στο ειδικό Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο. Επιπλέον ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη ολιστική πρόταση του συστήματος προσλήψεων διπλωματούχων μηχανικών στο δημόσιο, πάντα αναφερόμασταν στις ιδιαιτερότητες όχι μόνο του Κλάδου, αλλά και της κάθε Ειδικότητας των Διπλ. Μηχανικών. Το σύστημα προσλήψεων πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του όχι μόνο τις ιδιομορφίες του κλάδου, αλλά και των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών. Είμαστε αντίθετοι με τις γραπτές εξετάσεις γενικού επιπέδου, ακόμη και Κλάδου, χωρίς εξειδίκευση στην ειδικότητα. Οι προσλήψεις για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επειδή πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό, πρέπει να γίνονται ανά Ειδικότητα, με Ειδικά Κριτήρια και Συντελεστές Βαρύτητας.

Με το συγκεκριμένο σύστημα καταστρατηγούνται βασικές αρχές των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ελληνικής Νομοθεσίας στο μείζον για παράδειγμα θέμα της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, το οποίο είναι το βασικό προαπαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων ως Διπλ. Μηχανικών. Το προτεινόμενο σύστημα διαδικασίας προσλήψεων για τους Διπλ. Μηχανικούς (των διαφορετικών και πολλαπλών Ειδικοτήτων), δεν τολμούν να προτείνουν οι εμπνευστές αυτής της διαδικασίας να εφαρμοστεί και στους γιατρούς με τις επίσης πολλαπλές Ειδικότητες μέσα στον κλάδο των ΠΕ Γιατρών. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο, ανεφάρμοστο, ισοπεδωτικό και καταστροφικό για το σύστημα Υγείας. Αντίστοιχα η προτεινόμενη διαδικασία είναι άκρως αντιαναπτυξιακή για τη χώρα που ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της κρίσης, απαιτείται το σύστημα προσλήψεων να έχει τα χαρακτηριστικά όχι μόνο του Κλάδου, αλλά και της συγκεκριμένης Ειδικότητας του Διπλ. Μηχανικού. Αποτελεί για τον Κλάδο μας υποβάθμιση και ισοπέδωση. Είναι λαϊκίστικο, αφού κατατάσσει όλους ΠΕ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ανεξαρτήτως ειδικότητας, σ’ ένα σύστημα εξετάσεων που καμία σχέση δεν έχει με τα προαπαιτούμενα του γνωστικού τους αντικειμένου και της άδειας άσκησης επαγγέλματος που κατέχουν.

Όπως αποδεικνύεται, μετά από εντολή της κυβέρνησης, το ΑΣΕΠ προχώρησε στη συγκεκριμένη πρόσκληση - προκήρυξη του γραπτού διαγωνισμού, που όπως προκύπτει από έγκυρες πληροφορίες πρόκειται να διεξαχθεί το Μάρτιο. Η συγκεκριμένη πρόσκληση – προκήρυξη, καταφανώς δεν αποτελεί προκήρυξη διορισμού για τη διαδικασία προσλήψεων. Το πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ και του ΤΕΕ για άμεση πρόσληψη σε μόνιμες θέσεις μονίμων Διπλ. Μηχανικών δεν ικανοποιείται. Εμείς ζητάμε συγκεκριμένες προσλήψεις, συγκεκριμένης διάρκειας (μονίμων) με προσδιορισμένο άμεσα το χρόνο. Η προτεινόμενη διαδικασία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας λίστας κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα προτεραιότητας, μιας «ρουσφετελογικής χοάνης ομηρίας». Η διαδικασία προβλέπει γραπτές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα πτυχίου και κλάδου, δηλαδή οι διπλωματούχοι μηχανικοί θα εξεταστούν στα ιδιά θέματα με τους πτυχιούχους της γεωπονικής. Με τον τρόπο αυτό, τους προσεχείς μήνες, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο ρεύμα φροντιστηρίων και περαιτέρω οικονομικής εκμετάλλευσης υποψηφίων μηχανικών, που αναζητούν εργασία. Η επιλογή που πρόκειται να λάβει χώρα στη λίστα αναμονής, συνιστά ξεκάθαρα μια χοάνη εγκλωβισμού ομήρων μεταξύ των οποίων και συναδέλφων διπλωματούχων μηχανικών ανωτάτων σχολών των πολυτεχνικών σχολών. Πάγια θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ αλλά και του ΤΕΕ ήταν και συνεχίζει να είναι, η επιλογή με βάση τα προσόντα, τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο για την επιλογή των κατάλληλων ιδιαίτερα επιστημόνων, όπως είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί, στη κατάλληλη θέση. Στόχος των προτάσεων μας είναι η κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών του κάθε φορέα της Κεντρικής ή της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, Περιφέρειες Δήμοι κτλπ). Η όλη διαδικασία αποτελεί παρωδία, είναι ένα προεκλογικό εργαλείο, και συνιστά εμπαιγμό και εξαπάτηση των ενδιαφερομένων, ισοπέδωση και υποβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών και τους κλάδου μας. Προτείνουμε με αίσθημα ευθύνης προς όφελος της χώρας και της πορείας ανάπτυξης ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης, να ακυρώσει η κυβέρνηση το συγκεκριμένο διαγωνισμό παρωδία.

Το αρμόδιο Υπουργείο γνωρίζει σε πρώτη φάση τις ανάγκες των Μηχανικών οι οποίες προσπαθούν να καλυφθούν μέσω των κύκλων της κινητικότητας, που δεν επιλύει το πρόβλημα της υποστελέχωσης, αλλά καλύπτει σπασμωδικά τις ελλείψεις σε κάποιους φορείς, δημιουργώντας ταυτόχρονα ελλείψεις σε άλλους ήδη υποστελεχωμένους φορείς. Απαιτείται λοιπόν, η άμεση καταγραφή όλων των αναγκών από την διοικητική ιεραρχία, προκειμένου οι φορείς να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των σύγχρονων υπηρεσιών, στην εποχή της ενεργειακής κρίσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τον οποίο ψευδεπίγραφα επικαλείται και η ίδια η κυβέρνηση. Απαιτείται ο σαφής ποσοτικός και ποιοτικός καθορισμός των θέσεων που θα πρέπει να καλυφθούν, τόσο με βάση τα ειδικά γνωστικά αντικείμενα αλλά και την χωρική τοποθέτηση των θέσεων (ανά πόλη του κάθε φορέα), δίνοντας ταυτόχρονα και πριμοδότηση σε ακριτικές, νησιωτικές, ορεινές και προβληματικές περιοχές, προκειμένου να ενισχυθεί η αποκέντρωση και να απεγκλωβιστούν οι εργαζόμενοι από την συγκέντρωση σε μεγάλα αστικά κέντρα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την υπογεννητικότητα.

Συμπερασματικά λοιπόν, ο κατάλληλος εργαζόμενος στην κατάλληλη θέση, σημαίνει ότι οι προσλήψεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με κριτήρια προσόντων και δεξιοτήτων που θα καταλάβουν συγκεκριμένες θέσεις. Τα κριτήρια, στα οποία σαφώς θα προσδιορίζεται και ο συντελεστής βαρύτητας, αφορούν το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση για τον βασικό τίτλο σπουδών καθώς και για τις επιπλέον απαιτούμενες γνώσεις που απαιτούνται (π.χ μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εκπαιδεύσεις, δημοσιεύσεις κτλπ). Αντίστοιχα σημαντική μοριοδότηση πρέπει να λαμβάνουν και κριτήρια όπως η γνώση ξένων γλωσσών αλλά και η αποδεδειγμένη γνώση σύγχρονων εργαλείων, που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, αντίστοιχη μοριοδοτηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετικά με την εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη τα έτη άσκησης επαγγέλματος και την εμπειρία σε ιδιαίτερα γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα με τις απαιτήσεις της ζητούμενης θέσης. Δεν πρέπει να εκλειπουν από την μοριοδότηση και κοινωνικοί συντελεστές όπως η οικογενειακή κατάσταση, πιθανή εντοπιότητα σε ακριτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ζητάμε η πρόσληψη των Διπλωματούχων Μηχανικών να γίνεται με διακριτές και αντικειμενικές διαδικασίες, σύμφωνα με το γνωστικό τους υπόβαθρο (πρόγραμμα σπουδών), όπως ακριβώς γίνεται αντίστοιχα και για τους Ιατρούς.

Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Γενικός Γραμματέας ο Κώστας Ιωάννου

Στις 27 Ιουνίου 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ εκπροσωπείται στο Δ.Σ από την Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου και τον Κώστα Ιωάννου, ο οποίος εκλέχθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Στις εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, από τους 3.300 περίπου συναδέλφους, ψήφισαν 1.316 με ποσοστό συμμετοχής 40% περίπου. Αποδείχθηκε ότι η Παράταξη μας επιδιώκοντας τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων, υποστήριξε και τη διενέργεια εκλογών με υβριδικό τρόπο ( και ηλεκτρονικά). Εκτιμούμε από την επαφή που είχαμε με τους συναδέλφους ότι η συμμετοχή θα μπορούσε να φτάσει στη περίπτωση αυτή σε ποσοστό μέχρι και 80%. Η εικόνα των αποτελεσμάτων και η δυναμική της ΕΜΔΥΔΑΣ θα ήταν τελείως διαφορετική. Η Παράταξη μας επιστημονικά είχε τεκμηριώσει τη πραγματοποίηση με αδιάβλητο τρόπο, απαντώντας στα ψευδεπίγραφα και ατεκμηρίωτα σχόλια, βασικά της πρώτης Παράταξης (ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ) περί διαβλητότητας.


Η συνδικαλιστική μας Παράταξη ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ ουδέποτε έκρυψε την πολιτική της ταυτότητα. Είναι η ταυτότητα της Ανεξάρτητης Ενωτικής και Δημοκρατικής Παράταξης που προσπαθεί και αρθρώνει με λόγια και πράξεις μια δράση μη κομματική, μη φιλοκυβερνητική με κριτήριο ένα και μοναδικό την προώθηση για την επίλυση τους όλων των προβλημάτων που έχουν ανάγκη οι συνάδελφοι Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό αρθρώνει ένα σύγχρονο λόγο με προτάσεις για μια νέα πορεία της ΕΜΔΥΔΑΣ. Γιατί θέλουμε η ΕΜΔΥΔΑΣ να φύγει από τη στασιμότητα που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα και βαίνει συνεχώς αυξανόμενη.

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022

Στις 24 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες στην ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για την εκλογή εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Ένωσης και για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία. 

 • Από 3.300 περίπου συναδέλφους της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ψήφισαν 1.316 με ποσοστό συμμετοχής 40% περίπου. Αποδείχθηκε ότι η Παράταξη μας επιδιώκοντας τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων, υποστήριξε και τη διενέργεια εκλογών με υβριδικό τρόπο ( και ηλεκτρονικά). Εκτιμούμε από την επαφή που είχαμε με τους συναδέλφους ότι η συμμετοχή θα μπορούσε να φτάσει στη περίπτωση αυτή σε ποσοστό μέχρι και 80%. Η εικόνα των αποτελεσμάτων και η δυναμική της ΕΜΔΥΔΑΣ θα ήταν τελείως διαφορετική. Η Παράταξη μας επιστημονικά είχε τεκμηριώσει τη πραγματοποίηση με αδιάβλητο τρόπο, απαντώντας στα ψευδεπίγραφα και ατεκμηρίωτα σχόλια, βασικά της πρώτης Παράταξης (ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ) περί διαβλητότητας. Επίσης, η Παράταξη μας δεν έχει παλαιοκομματικές αριστερίστικες αντιλήψεις και για το λόγο αυτό αντιταχθήκαμε στα «επιχειρήματα» της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, οι οποίοι προσβάλλοντας τη προσωπικότητα των συναδέλφων επιστημόνων Διπλ. Μηχανικών έλεγαν ότι με το υβριδικό σύστημα αυτοί θα επηρεαστούν από τους πολιτικούς ή Διοικητικούς Προϊσταμένους. Εμείς αναγνωρίζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα επιμένουμε στη θέση μας να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες και δια ζώσης και με υβριδικό τρόπο.
 • Είναι αυταπόδεικτο το γεγονός ότι το ποσοστό που έλαβε στις αρχαιρεσίες η Αριστερή Συσπείρωση είναι μεγάλο. Μπορεί να έλαβε σχεδόν τους ίδιους με τις προηγούμενες αρχαιρεσίες αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί η Παράταξη αυτή λαμβάνει στον χώρο των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου το τόσο μεγάλο ποσοστό κατ’ εξαίρεση από όλους τους υπόλοιπους χώρους των εργαζομένων. Πρώτα απ΄ όλα είναι κυρίως Αθηναϊκό πρόβλημα. Κατά δεύτερον δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με το «κρυφτό» που παίζεται πίσω από τη ταυτότητα της Αριστερής Συσπείρωσης. Ο τίτλος της Παράταξης είναι Αριστερή Συσπείρωση. Οφείλει να μας απαντήσει κατ’ αρχήν για ποια Αριστερά μιλάει. Γνωρίζουμε πολιτικά ότι υπάρχουν και στην ΕΜΔΥΔΑΣ Συνδικαλιστικές Παρατάξεις, οι οποίες πολιτικά αναφέρονται οι μεν με σαφήνεια στο χώρο της Κομμουνιστικής Αριστεράς (ΠΑΜΕ) και οι δε στην λεγόμενη Ανανεωτική Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτημα δεύτερο για ποια ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αναφέρονται. Μήπως σ’ εκείνη της ευρύτερης εξωκοινοβουλετικής Αριστεράς συμπεριλαμβανομένης και της Λαϊκής Ενότητας του Λαφαζάνη; Είμαστε υποχρεωμένοι και θέτουμε τα δύο παραπάνω ερωτήματα προκαλούμενοι από τον ίδιο τον τίτλο της Παράταξης, τίτλο τον οποίον βέβαια αποκρύπτουν και δεν επεξηγούν για να ξεγελάσουν τους συναδέλφους προς άγρα ψήφων. Για την Παράταξη μας δεν υπάρχει μεγαλύτερο ολίσθημα από την απόκρυψη της ταυτότητας μιας Παράταξης.
 • Για τους παραπάνω λόγους η συνδικαλιστική μας Παράταξη ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ ουδέποτε έκρυψε την πολιτική της ταυτότητα. Είναι η ταυτότητα της Ανεξάρτητης Ενωτικής και Δημοκρατικής Παράταξης που προσπαθεί και αρθρώνει με λόγια και πράξεις μια δράση μη κομματική, μη φιλοκυβερνητική με κριτήριο ένα και μοναδικό την προώθηση για την επίλυση τους όλων των προβλημάτων που έχουν ανάγκη οι συνάδελφοι Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό αρθρώνει ένα σύγχρονο λόγο με προτάσεις για μια νέα πορεία της ΕΜΔΥΔΑΣ. Γιατί θέλουμε η ΕΜΔΥΔΑΣ να φύγει από τη στασιμότητα που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα και βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Η ΕΜΔΥΔΑΣ με ευθύνη ιδιαίτερα της πρώτης Παράταξης λειτουργεί με χαρακτηριστικά συγκεντρωτισμού και ολοκληρωτισμού χωρίς να παρουσιάζει την απαραίτητη κινητικότητα και αποτελεσματικότητα. Η συμμετοχή των συναδέλφων είναι ανύπαρκτη. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν της δίνουν καμία σημασία. Έχει καταντήσει ένα απολίθωμα. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί με ελάχιστους εργατοπατέρες που καλά – καλά δεν αποτελούν καν στοιχειώδη μηχανισμό επίλυσης κάποιων καυτών προβλημάτων των συναδέλφων Μηχανικών και του Κλάδου.
 • Σταθήκαμε στα παραπάνω χαρακτηριστικά γιατί για μας αυτά είναι τα κυρίαρχα. Υπάρχει βέβαια και ένα δευτερεύων στοιχείο των εκλογικών αποτελεσμάτων. Πρόκειται για τη σχετική μείωση των δυνάμεων της ΔΚΜ που έχασε μια έδρα στο Δ.Σ. και ορισμένους αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία και μια σχετική αύξηση που παρατηρήσαμε στην ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Επειδή οι άλλες Παρατάξεις πήραμε τις ψήφους των προηγούμενων αρχαιρεσιών, η αυξομείωση που αναφέρουμε στο σημείο αυτό μεταξύ των δύο παραπάνω Παρατάξεων, οφείλεται στο γεγονός ότι οι δύο αυτές Παρατάξεις, αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία που στηρίζονται πολιτικά στον Κρατικό (κυβερνητικό) μηχανισμό. Χωρίς να έχουμε κανένα προσωπικό θέμα με τους συναδέλφους, παρατηρήσαμε ότι και στα δύο ψηφοδέλτια συμμετείχαν ως υποψήφιοι και μάλιστα όπως εμφανίστηκε από τα αποτελέσματα με πριμοδότηση έλαβαν κατά την άποψη μας, αυξημένους ψήφους, λόγω κυβερνητικών θέσεων που κατέχουν ή κατείχαν στο παρελθόν. Το γεγονός αυτό, επαληθεύτηκε κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών και από τη φυσική παρουσία στο χώρο των εκλογών κομματικών και κυβερνητικών παραγόντων.
 • Η Παράταξη μας ήταν η μοναδική που στηριγμένη σε θέσεις και αρχές ουδέποτε δέχθηκε και βέβαια ούτε στις συγκεκριμένες αρχαιρεσίες καμία κομματική ή κυβερνητική παρέμβαση. Απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι πραγματικά ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ. Θεωρούμε το αποτέλεσμα για την Παράταξη μας θετικό, αφού κάτω από τις συγκεκριμένες αντίξοές συνθήκες διατηρήσαμε ακριβώς τις δυνάμεις μας εκλέγοντας τους ίδιους αντιπροσώπους σε Δ.Σ. και Ομοσπονδία. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που μας υποστήριξαν και καλούμε το σύνολο των συναδέλφων να συσπειρωθούμε για ν’ αλλάξουμε την ΕΜΔΥΔΑΣ σε μια νέα αναγεννητική πορεία.

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ

Η Παράταξη μας ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ δεν αυτοπροσδιορίζεται, ούτε αυτοθαυμάζεται ως προοδευτική, αλλά είναι. Είναι με τις θέσεις και τις πράξεις της συνέχεια της ιστορικής ΠΑΣΚ, της Παράταξης που ως πρώτη δύναμη στην ΕΜΔΥΔΑΣ κατάφερε μισθολογικά και θεσμικά ν’ αναβαθμίσει το Διπλωματούχο Μηχανικό του Δημοσίου όσο καμία άλλη Παράταξη. Οι Μηχανικοί του Δημοσίου δεν ξεχνούν ποια εποχή και από ποιόν εισέπραξαν το γενναίο επίδομα του 6 τοις χιλίοις. Δεν ξεχνούν πότε εισέπραξαν το υψηλό επίδομα του 7 τοις χιλίοις. Δεν ξεχνούν τη θεσμική τους κατοχύρωση όποτε ως μηχανικοί του Δημοσίου πραγματικοί μηχανικοί συνέτασσαν μελέτες, πραγματοποιούσαν επιβλέψεις έργων, είχαν ουσιαστικό ρόλο στις Πολεοδομίες, αλλά και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες όπου υπηρετούσαν. Δεν ξεχνούν τα πανελλαδικά σεμινάρια επιμόρφωσης της ΕΜΔΥΔΑΣ σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Δεν ξεχνούν ότι η Παράταξη μας αγωνίστηκε και κράτησε το ΤΣΜΕΔΕ αυτόνομο με αποτέλεσμα οι Μηχανικοί να απολαμβάνουν περίθαλψης νοσοκομειακής άριστης ποιότητας σε μονόκλινα δωμάτια. Δεν ξεχνούν την εποχή των γενναίων συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ. Δεν ξεχνούν τη πρωτοβουλία και την πραγματοποίηση του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου των Μηχανικών του Δημοσίου, των χωρών της Ευρωζώνης με στόχο την αναβάθμιση ιδιαίτερα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών και τη θεσμοθέτηση του Μισθολογίου και Βαθμολογίου των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου & της Αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς σήμερα οι αριστεριστές της ΕΜΔΥΔΑΣ μας κουνάνε το δάκτυλο τους και μας εγκαλούν. Στα πλαίσια του λαϊκισμού, της ισοπέδωσης, της λογικής όλοι το ίδιο στομάχι έχουμε, τάχθηκαν απέναντι και θεώρησαν τα δίκαια παραπάνω αιτήματα μας ως casus bely διακηρύσσοντας και τελικά πετυχαίνοντας συνεπικουρούμενοι και από άλλους ομοιδεάτες τους να εγκλωβίσουν τους Διπλ. Μηχανικούς του Δημοσίου στο περίφημο ενιαίο μισθολόγιο και να φθάσουν στο σημείο να καταργήσουν το ΤΣΜΕΔΕ, δώρο στη κυβερνητική πολιτική φτιάχνοντας το καταστροφικό για τους μηχανικούς ΕΦΚΑ. Τα παραπάνω σοβαρά θέματα αποτελούν λήθη για τους αριστεριστές της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά αφού κυριαρχεί η ιδεολογία και πρακτική του σοφού βιβλίου που γράφτηκε το 1920 και είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στη περίπτωση μας «αριστερισμός παιδική αρρώστια». Εμφανίζονται οι «φίλοι» μας ως πιστοί ακόλουθοι της επαναστατικής διαδικασίας ανατροπής του καπιταλισμού με αντιεξουσιαστικές κυρίως απόψεις.

Έτσι εμφανίστηκαν και στο σημείο του τελευταίου νόμου που αναφέρεται στις υβριδικές εκλογικές διαδικασίες. Όμως τέτοιες υπερεπαναστατικές τάσεις και πράξεις δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της ύπαρξης φαινομένων επιπολαιότητας και πολιτικής ανωριμότητας. Τέτοιες πράξεις υποτιμούν τους νόμους κίνησης των ανθρώπινων κοινωνιών – της κοινωνικής εξέλιξης. Υποτιμούν το βαθμό ωρίμανσης της συνείδησης των εργαζομένων. Δεν βλέπουν ενδιάμεσα στάδια στην εξέλιξη. Καταδικάζουν κάθε συμβιβασμό. Ακόμη και αν για λόγους τακτικής ορισμένοι ελιγμοί είναι αναγκαίοι. Είναι η παιδική αρρώστια λοιπόν που εμφανίζεται σε άτομα με έλλειψη κοινωνικής και πολιτικής πείρας. Χαρακτηρίζεται από αφέλεια και παρορμητισμό για απευθείας επίτευξη του στόχου, χωρίς τα αναγκαία ενδιάμεσα στάδια προετοιμασίας. Αποδυναμώνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα. Αντικειμενικά αποτελούν ένα οπορτουνιστικό ρεύμα που διευκολύνει τα σχέδια τής άρχουσας τάξης.

Αυτοί λοιπόν με επίκληση του γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων και την προστασία των περοσωπικών δεδομένων των συναδέλφων μηχανικών για να αποφύγουν τις ηλεκτρονικές εκλογές, είναι οι ίδιοι που σήμερα αδιαφορούν για τα προσωπικά δεδομένα των συναδέλφων και χρησιμοποιούν τα email τους από το Μητρώο Μελών για να τους αποστέλλουν ενημερώσεις, χωρίς να έχει δοθεί καμία συγκατάθεση για τις παρατάξεις, αλλά μόνο στην ΕΜΔΥΔΑΣ, παραβιάζοντας και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου για ισότιμη ενημέρωση. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας να αποσταλλούν οι θέσεις των παρατάξεων από την ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλα τα μέλη αυτό συνέβη μόλις χθές, φυσικά για ευνόητους λόγους.

Τακτικά και άμεσα η πολιτική τους μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην δράση ακόμη και την ύπαρξη των συνδικαλιστικών Οργάνων. Στη προκειμένη περίπτωση δεν είναι αφελείς οι συνάδελφοι Εφοριακοί οι οποίοι υποστηρίζουν και αυτοί την εφαρμογή του νόμου στις εκλογικές διαδικασίες γιατί δεν θέλουν να κινδυνεύσουν τη συνέχιση χορήγησης του επιδόματος που λαμβάνουν.

Χαράζουμε ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ. Ψηφίζουμε ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ.

ΕΔΑΚ - ΔΗΣΥΜ ΕΜΔΥΔΑΣ


Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΑΣ - ΔΙΚΑΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Την Τρίτη 24 Μαϊου 2022 στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Σας καλούμε όλους, ΕΝΩΤΙΚΑ, να συνεχίσουμε τον ΑΓΩΝΑ στο χώρο των Διπλ. Μηχανικών, για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που χρονίζουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια άλλη προοδευτική πορεία διεξόδου είναι η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Ως ΕΜΔΥΔΑΣ το πρωταρχικό μέλημα μας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών του χώρου μας. Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα το ζητούμενο θα πρέπει να προσεγγίσουμε τα μεγάλα γεγονότα που συντελούνται στην εποχή μας και αλλάζουν το σκηνικό διαβίωσης μας.

• Ο Ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων έχει φέρει μια παγκόσμια οικονομική κρίση που δυστυχώς διεύρυνε το χάσμα των ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ. Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία προοδευτική εξέλιξη, εάν δεν γίνουν νέες πολιτικές αναδιανομής του πλούτου που θα χτυπήσουν την αδικία. Απαιτείται συλλογική σύγκρουση στην ασυδοσία των αδηφάγων διεθνών αγορών και στα προνόμια της αριστοκρατίας που τις υποστηρίζουν. Γιατί γι αυτούς κοινωνική σταθερότητα σημαίνει τη συνέχιση της δικής τους οικονομικής ευμάρειας σε βάρος όλων των υπολοίπων. Μια προοδευτική κυβέρνηση δεν θα επέτρεπε το φορολογικό βάρος να το σηκώνουν κυρίως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Θα έκανε αυξήσεις στους φόρους των πλουσίων για να ενισχυθούν οι αδύναμοι.

• Η οικονομική κρίση απαιτεί πολιτική παραγωγής πλούτου. Βασικό συστατικό μιας τέτοιας πολιτικής αποτελεί η ορθολογιστική και ολιστική χρήση των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα. Οι πόροι αυτοί αρκούν για να μπορέσουμε ν’ ανταπεξέλθουμε τη κρίση που περνάμε. Στη κατεύθυνση αυτή το μεγαλύτερο εργαλείο είναι οι γνώσεις και ο ανθρώπινος παράγοντας. Σε μια εποχή τεχνολογικής επανάστασης η πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί είναι δισυπόστατη: Να σταματήσει αφ’ ενός η διαρκής αιμορραγία της μετανάστευσης, ιδιαίτερα επιστημόνων, όπως είμαστε εμείς οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, στο εξωτερικό και αφ’ εταίρου η αναγνώριση στο εσωτερικό της χώρας του ΡΟΛΟΥ των επιστημόνων, με την αναγκαία στελέχωση από αυτούς των Υπηρεσιών και ταυτόχρονα την αύξηση των αμοιβών τους που σήμερα είναι απαράδεκτα χαμηλές.

• Με την πανδημία και το τέλος της δημιουργούνται νέα δεδομένα. Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση θα έπρεπε πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης να είναι ο επαναπροσδιορισμός και η αντιμετώπιση του Δημόσιου χρέους. Αντί γι αυτό, όχι μόνο δε βελτιώνονται οι όροι του Δημόσιου χρέους, αλλά οι δανειστές μαζί με τις αδηφάγες διεθνείς αγορές σε συνεργασία με τους πλούσιους των χωρών της Ε.Ε. και της χώρας μας, επιβάλλουν νέους επώδυνους όρους. Ο ρόλος των τραπεζών γίνεται πιο ασφυκτικός και αδίστακτος. Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ σε όλα τα προϊόντα καλπάζει και ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης, καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Οι λογαριασμοί του ρεύματος υπερδιπλασιάζονται. Μοναδική λύση γι αυτό είναι η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και το πάγωμα της τιμής της κιλοβατώρας στο προηγούμενο ύψος. Ερχόμαστε στο πολυσυζητημένο θέμα της ανάπτυξης. Το μοντέλο ανάπτυξης των διεθνών αγορών έχοντας ως πρόσχημα - βιτρίνα την πράσινη ανάπτυξη είναι εκείνο που δημιουργεί περαιτέρω οικονομική κρίση. Καταστρέφει το περιβάλλον, φέρνει την κλιματική αλλαγή και μαζί καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πανάκεια χρησιμοποίησης των φωτοβολταικών και ανεμογεννητριών ως ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας.

• Στο υγειονομικό θέμα αντιμετώπισης της πανδημίας η Ελληνική κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς. Τα νούμερα των νεκρών και ασθενών μιλούν από μόνα τους. Για να κατατάξουν τη χώρα μας μεταξύ των τελευταίων. Η Πορτογαλία μια χώρα με παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα δεν παραδειγματίζει. Η Πορτογαλία ενίσχυσε & οργάνωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με νέες προσλήψεις Υγειονομικού προσωπικού και πρώτα απ’ όλα γιατρών, ενώ παράλληλα αύξησε γενναία τους μισθούς τους.

• Η πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις στη χώρα μας προωθούν κατ’ αποκλειστικότητα την άνευ όρων ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ παντού, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ιδιωτικοποιούν βασικές δομές του Δημοσίου όπου απασχολούνται και Διπλωματούχοι Μηχανικοί. Μετά τα Δημόσια Έργα και τις Πολεοδομίες, πρόσφατα ψηφίστηκε ο Νόμος για τον ΕΦΚΑ. Την ιδιωτικοποίηση, ακολούθησε η απαξίωση και η πολιτική όλων των τελευταίων κυβερνήσεων που ουδέποτε αναγνώρισε τον ρόλο των Διπλωματούχων Μηχανικών και των γνώσεων που διαθέτουμε. Αντίθετα και σήμερα η κυβέρνηση μεγιστοποιεί σε κάθε περίπτωση τις διαβλητές διαδικασίες των απευθείας αναθέσεων και τον διορισμό ημετέρων μετακλητών με παχυλούς μισθούς. Τα δύο τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι απευθείας αναθέσεις έφτασαν τα 7 δις ευρώ. Σήμερα μια προοδευτική κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) & με το ταμείο του να ενισχύσει γενναία το ΕΣΥ, τη Δημόσια Παιδεία, την Ενέργεια, το Νερό, τους Μισθούς, τις Συντάξεις.

• Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο λαϊκισμός και η ισοπέδωση που ακολούθησαν σε δύο κεντρικά ζητήματα: Αφ’ ενός μεν στους μισθούς μας με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και αφ΄ ετέρου με τη διάλυση του ΤΣΜΕΔΕ, την αρπαγή των χρημάτων μας και τον ενταφιασμό μας μέσα στον ενιαίο ΕΦΚΑ. Ένα ασφαλιστικό σύστημα αποδεικνύεται αν είναι βιώσιμο ή όχι με σωστές αναλογιστικές μελέτες που προηγούνται της εφαρμογής. Βασική αρχή είναι ο λόγος των εισφορών προς τις παροχές. Ο λόγος αυτός χαρακτηρίζει και την ανταποδοτικότητα αν είναι πραγματική ή ψευδεπίγραφη. Δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις ιδιαίτερα με την εφαρμογή των μνημονίων, παραβίασαν την αρχή της σωστής ανταποδοτικότητας με πρώτο και καλύτερο το ΤΣΜΕΔΕ και στη συνέχεια το ΕΤΑΑ. Οι υπέρογκες εισφορές που κατέβαλλαν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ιδιαίτερα του Δημοσίου κλάπηκαν με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες παροχές να μειωθούν σε ποσοστό πλέον του 45%. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο κλέβοντας τα χρήματα των Διπλωματούχων Μηχανικών να δώσουν το κτίριο μας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ.

• Απαιτείται μια άλλη πολιτική συνολικότερα και στο χώρο της ΕΜΔΥΔΑΣ. Ο συνδικαλισμός δεν πρέπει να είναι ούτε κομματικός, ούτε παραταξιακός και πολύ περισσότερο ούτε φιλοκυβερνητικός. Όσοι ασχολούμαστε με τον συνδικαλισμό και την πολιτική χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τα νέα δεδομένα με ρεαλισμό, ειλικρίνεια, φαντασία και αξιοπρέπεια. Χρειάζεται χειραφέτηση, αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, όχι δογματική και παλαιοκομματική λογική στις κινήσεις μας. Και να προετοιμάσουμε όσο μπορούμε, αν μπορούμε, έστω και μικρές συγκρούσεις, για πραγματικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και πραγματική ανάπτυξη με τους μηχανικούς μπροστά.

• Χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των πολιτών & της χώρας. Λέξεις & πράξεις κλειδιά είναι η συνεργασία, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη. Χρειάζονται δυνατά Συνδικάτα με αυτοκριτική για τα λάθη του παρελθόντος και τη δημιουργία ενός νέου Συνδικαλισμού.

Στις δράσεις – παρεμβάσεις της η ΕΜΔΥΔΑΣ θα πρέπει με συγκεκριμένες θέσεις να παίρνει υπόψη της και τα παρακάτω χαρακτηριστικά που διαμορφώνει στην καθημερινή ζωή – ανάγκες των πολιτών η κυβερνητική πολιτική:

• Οι αυξήσεις της ΔΕΗ και η ακρίβεια που εμφανίζεται σ’ όλα τα είδη των προϊόντων πρώτης ανάγκης (super market & λαϊκές αγορές), του αερίου και των καυσίμων.

• Το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ & η απόλυση των 1.200 εργαζομένων της.

• Η σύμβαση ιδιωτικοποίησης της ΤΡΕΝΟΣΕ που αποτελεί Πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία εξόντωσης του τρένου, ως μέσου μεταφοράς.

• Η ψήφιση του νόμου για τον ΕΦΚΑ, όπου υπερβαίνοντας τα όρια του Συντάγματος και παραβιάζοντας απροκάλυπτα τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, ψηφίζουν την τοποθέτηση στις Υπηρεσίες του ιδιώτες Γεν. Διευθυντές & Διευθυντές. Παράλληλα συστήνουν Α.Ε. με ίδιο αντικείμενο με αυτό των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ χωρίς την επίβλεψη του, περιθωριοποιώντας τους υπηρετούντες σε αυτές Διπλ. Μηχανικούς. Δημιουργούν μια Α.Ε. για να ξεπουλήσουν τα 1000 ακίνητα των ταμείων που κατασκευάστηκαν με τα χρήματα των εισφορών μας.

Η Επίβλεψη των Μελετών & Δημοσίων Έργων από ιδιώτες Διπλ. Μηχανικούς με δυσανάλογα μεγάλες αμοιβές. Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν προσλήψεις νέων Διπλ. Μηχανικών και να πάνε στην αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών. Παράλληλα η ευθύνη θα βρίσκεται στους Δημοσίους Υπαλλήλους που θα τρέχουν στα δικαστήρια.

• Η ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού, γνήσιο παράδειγμα διαχρονικής σωρείας σκανδάλων. Αποκορύφωμα ήταν τα τελευταία τραγικά γεγονότα, ανυπαρξίας του παραχωρησιούχου. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα διαχρονικά σκάνδαλα των διαρκών ανανεώσεων των συμβάσεων και των ανύπαρκτων ελέγχων στους κυκλοφοριακούς φόρτους.

• Η επιζήμια επένδυση του Ελληνικού τουλάχιστον κατά 3 δις ευρώ, με αποκορύφωμα τη πρόσφατη μεθόδευση της οικοπεδοποίησης φιλέτων της έκτασης, παραβιάζοντας ακόμη και αυτή την αρχική δεσμευτική υπογραφείσα σύμβαση.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

• Η χώρα μας αποτελούσε – και δυστυχώς αποτελεί ακόμη – έναν «γραφειοκρατικό παράδεισο». Οι δημόσιες υπηρεσίες μοιάζουν «χτισμένες» με εκτυπωμένα έγγραφα. Δικαιολογημένα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατατάσσει τη χώρα μας στην 27η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε., όσον αφορά τη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον δείκτη DESI για το 2020. Χρειαζόμαστε μηχανικούς ικανούς να ηγηθούν του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ώστε η ψηφιοποίηση του ελληνικού δημοσίου να σταματήσει να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Χρειαζόμαστε τους έμπειρους μηχανικούς του δημοσίου. Απαιτείται εμπιστοσύνη στο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Με προγραμματισμό, ανάλυση, μελέτη και στρατηγικό σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων, που θα πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το ικανότατο προσωπικό που διαθέτει, χωρίς τις παρενέργειες και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που επιφέρουν τα εισαγόμενα προγράμματα. Γνήσια Ελληνικά προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε υπηρεσίας ή φορέα. Απαιτείται ευελιξία, ανατροφοδότηση και εκσυγχρονισμός των συστημάτων και διαδικασιών, ώστε να είναι πάντα επίκαιρα και λειτουργικά. Χρειάζονται, πολιτική και διοικητική βούληση για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές και οι τομές που είναι απαραίτητες, Πίστη και αυτοπεποίθηση από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τέλος χρηματοδοτικά εργαλεία προσανατολισμένα στις ανάγκες του σήμερα αλλά και του μέλλοντος.

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,

Εμείς ως παράταξη δε μένουμε μόνο στην αμφισβήτηση. Προβάλουμε τις προτάσεις μας, για αλλαγή πορείας για ν’ αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες, που απασχολούν εμάς, τα παιδιά μας, τη χώρα και το λαό μας. Ως Ανεξάρτητη Δημοκρατική Παράταξη, ζητούμε την ψήφο σας. Αρνιόμαστε το φαύλο σύστημα της εξαθλίωσης και υποβάθμισης.

• ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΩΝ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

• ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

• ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Ο ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


ΕΔΑΚ - ΔΗΣΥΜ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Site: http://edakemdydas.blogspot.gr, dhsym.gr

Facebook: https://www.facebook.com/edakemdydas

Τηλέφωνα:

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 6944732463

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 6932755469

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 6937030405

ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 6948071275

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ 6944181808

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

Τα παιχνίδια των επαγγελματιών συνδικαλιστών και εργατοπατέρων των παρατάξεων της Αριστερής Συσπείρωσης και της Δημοσιοϋπαλλικής Ενότητας ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής συνεχίζονται.

Επισημαίνουμε:

Η εφορευτική επιτροπή εκπροσωπεί αριθμητικά την σύνθεση/δύναμη του διοικητικού συμβουλίου. Η Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν περιελάμβανε την ύπαρξη εκπροσώπου από την Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία, δεδομένου ότι δεν είχε δοθεί λόγω ανωτέρας βίας μέλους της εφορευτικής από την εν λόγω παράταξη. Όμως είχε συμφωνηθεί ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα δινόταν το μέλος και θα αντικαθιστούσε ένα μέλος από την Αριστερή Συσπείρωση, που είχε δηλωθεί επιπλέον όπως και έγινε αμέσως μετά την πρώτη συνεδρίαση της εφορευτικής επιτροπής.

Στις 6.5.2022 συνεδρίασε η εφορευτική επιτροπή με νόμιμη και πλήρη σύνθεση και έλαβε αποφάσεις μεταξύ των οποίων και η διεξαγωγή των εκλογών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αρνήθηκε να υλοποιήσει την απόφαση και να εκδώσει σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των εκλογέων, (παρά την παρότρυνση και του Προέδρου της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ Δημήτρη Πετρόπουλου).

Τα 5 από τα 11 μέλη της εφορευτικής επιτροπής (που ανήκουν στις δύο παραπάνω αναφερόμενες Παρατάξεις) καλούν σε συνεδρίαση την εφορευτική επιτροπή για σήμερα και ώρα 17:00, παρά το γεγονός αρκετά μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν επειδή βρίσκονται σε υπηρεσιακή εκτός έδρας μετακίνηση.

Θέλουμε να κάνουμε σαφές ότι είμαστε μάχιμοι Μηχανικοί και όχι επαγγελματίες συνδικαλιστές και εργατοπατέρες που ζούμε από το συνδικαλισμό για το συνδικαλισμό. Η εφορευτική επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει σε χρόνο που θα επιτρέπουν τα υπηρεσιακά καθήκοντα των μελών και όχι όταν βολεύει τις μειοψηφίες για να ληφθούν αποφάσεις που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία.

Ας αποφασίσουμε λοιπόν : Θέλουμε έναν τέτοιο συνδικαλισμό; Που προωθεί τα ατομικά και επιμέρους συμφέροντα και όχι αυτά ενός ολόκληρου κλάδου; Που χάνει την επαφή με το ίδιο του το επάγγελμα που φωνάζει ότι υπερασπίζεται; Που έχει ως σκοπό μόνο την ικανοποίηση των κομματικών διαταγών που λαμβάνει ακόμα και όταν αυτές είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα; Που δεν συζητά αλλά μόνο φωνάζει και ουρλιάζει και απειλεί; Που τελικά δεν τιμωρεί κανέναν από όσους απειλεί αλλά μόνο τους πολίτες που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες του;

Καλούμε ενωτικά όλους τους συναδέλφους και τις Παρατάξεις. Στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε η ΕΜΔΥΔΑΣ χρειάζεται να συνεχίσει ομαλά την ιστορική της πορεία και για το λόγο αυτό απαιτείται μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ.

Τρίτη 10 Μαΐου 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Αριστερή Συσπείρωση συνεχίζει ακάθεκτη παραμονές των εκλογών την πρακτική της μικροπαραταξιακής και μικροκομματικής τους λογικής στερούμενη βασικών αρχών της δημοκρατίας, να δημιουργεί προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, αμφισβητώντας το μητρώο των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής.

Σύμφωνα με το καταστατικό μέλη της ΈΜΔΥΔΑΣ Αττικής γίνονται διπλωματούχοι μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών δημόσιοι υπάλληλοι και ταμειακώς ενημερωμένα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος, οπότε και έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφια, να παίρνουν το λόγο και να ψηφίζουν στις Γενικές συνελεύσεις και φυσικά να ψηφίζουν για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης. Δεδομένου ότι τα μέλη έχουν εξουσιοδοτήσει τους φορείς τους να γίνεται η κράτηση της συνδρομής στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, όλα τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής είναι ταμειακώς ενημερωμένα.

Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές η Αριστερή Συσπείρωση προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο, αμφισβητώντας την ταμειακή ενημέρωση αρκετών μελών, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να τους υπενθυμίσουμε ότι στη Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στις 3 Μαρτίου 2022, θεωρήθηκε ως μητρώο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών το μητρώο της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. Κανείς συνάδελφος δεν αποκλείστηκε από τη Γενική Συνέλευση, για κανέναν συνάδελφο δεν τέθηκε θέμα σχετικά με την ταμειακή του ενημέρωση. Για ποιο λόγο θέτετε τώρα τέτοιο θέμα; Θέλετε να μας πείτε ότι η Γενική Συνέλευση είναι άκυρη διότι πραγματοποιήθηκε με βάση ένα άκυρο μητρώο; Η παράταξή μας ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ δεν θέτει κανένα ζήτημα και θεωρεί ότι όλα τα μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα, άποψη που είχαμε και είχατε και στη Γενική Συνέλευση.

Ο τέως Πρόεδρος της Αριστερής Συσπείρωσης Μάριος Κρητικός απέστειλε εχθές λίστες με τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη οι οποίες αφενός δεν διαβάζονται, αφετέρου είναι ελλιπείς και καλείται η εφορευτική επιτροπή να ελέγξει εάν οι υποψήφιοι είναι τακτοποιημένοι με βάση αυτή τη λίστα, με βάση μια λίστα που δεν έχει ουδεμία αξία και μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.

Κύριοι της Αριστερής Συσπείρωσης, το καταστατικό δεν διαχωρίζει τα μέλη σε υποψηφίους και εκλογείς. Δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν μπορεί να υπάρξουν. Εάν ακυρώσετε την υποψηφιότητα ενός συναδέλφου θα «τινάξετε τις εκλογές στον αέρα». Αυτό θέλετε συνάδελφοι; Φτάνει πιά κύριοι της Αριστερής Συσπείρωσης. Τα κίνητρά σας δεν είναι αγωνιστικά. Κάθε άλλο. Τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν. Ήδη έχετε βάλει την ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής σε περίεργα μονοπάτια με την άρνησή σας να πραγματοποιηθούν οι εκλογές και δια ζώσης και με ηλεκτρονικό τρόπο.

Καλούμε ενωτικά όλους τους συναδέλφους και τις Παρατάξεις. Στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε η ΕΜΔΥΔΑΣ χρειάζεται να συνεχίσει ομαλά την ιστορική της πορεία και για το λόγο αυτό απαιτείται μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ.

ΚΑΛΕΣΜΑ προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ

ΚΑΛΕΣΜΑ προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
 • Ο Φίλιππος Παπαδόπουλος ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το καταστατικό και την κείμενη Νομοθεσία, να υλοποιήσει την Απόφαση της πλειοψηφίας που διαμορφώθηκε στις 6 Μαΐου 2022, για το θέμα του χώρου πραγματοποίησης των Αρχαιρεσιών. Η Απόφαση προβλέπει ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, που θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2022, στο Αμφιθέατρο του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών (Αναστάσεως 2 Χολαργός, στάση μετρό Εθνική Άμυνα).
 • Η εν λόγω Απόφαση του τόπου διεξαγωγής των εκλογών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ πάρθηκε κατά πλειοψηφία ως εξής:
 • Παρόντες ήταν όλα τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (11).
ΥΠΕΡ της πρότασης πραγματοποίησης των εκλογών στον παραπάνω χώρο ήταν οι παρακάτω 6 συνάδελφοι :
 • Αντωνίου Αγγελική, Δερμιτζάκη Ηλέκτρα και Λιάπης Ευάγγελος από την Παράταξη της ΔΚΜ. Αθανασοπούλου Γεωργία & Μιχαλόπουλος Αντώνης από την ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ.
 • Λέρτα Κατερίνα από την Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία
Μειοψήφησαν με 5 ψήφους ως εξής:
 • Παπαδόπουλος Φίλιππος από την Παράταξη της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας, Ζερβού Γεωργία & Καρνέσης Παναγιώτης από την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση, συνολικά ψήφοι 3 Υπέρ του Σεραφείου &
 • Μοίρα Βέρα & Περαντωνάκη Ροδούλα από την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση, συνολικά 2 ψήφοι Υπέρ του Πανελληνίου.

 1. Καταγγέλλουμε την αχαρακτήριστη, αντισυναδελφική και παράνομη συμπεριφορά του Δημήτρη Κουτζή, ο οποίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της Παράταξης της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας με εκφράσεις προς συναδέλφους όπως: «είσαι και εσύ βρώμικη όπως οι άλλοι…. Μην πιέζετε τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής να βγάλει Ανακοίνωση για το χώρο πραγματοποίησης των εκλογών. Δεν πρόκειται να υλοποιηθεί η απόφαση που βγάλατε…». Για μεγάλη χρονική διάρκεια σε δημόσιο χώρο (ΤΕΕ) έβριζε, προκαλούσε και προπηλάκιζε συναδέλφους που διαφωνούσαν μαζί του. Να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι ο Δ. Κουτζής δεν έχει καμία θεσμική αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στο έργο της Εφορευτικής Επιτροπής. Απλά είναι υποψήφιος με την Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα, στο ψηφοδέλτιο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Καλούμε τον Πρόεδρο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ως Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Οργάνου να πάρει θέση και να σταματήσει τη σιωπή του. Η Πρωτοβάθμια ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ είναι πρώτη σε μαζικότητα Ένωση και το θέμα είναι μεγάλης σημασίας, αφού καταγγέλλονται στοιχεία αντιδημοκρατικών & πραξικοπηματικών ενεργειών. Τέλος, καλούμε και την Παράταξη (Συσπείρωση) στην οποία ανήκουν οι Πρόεδροι της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ως πρώτη Παράταξη, να πάρουν ξεκάθαρη θέση και ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί η σιωπή και η ανοχή γίνονται συνενοχή.

ΥΓ: Θα ακολουθήσει δεύτερη ανακοίνωση για το επίσης σοβαρό θέμα που δημιουργεί ενόψη των αρχαιρεσιών, η Παράταξη της Αριστερής Αγωνιστικής Συσπείρωσης για την «περίφημη» οικονομική τακτοποίηση των υποψηφίων.

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥBΡΙΔΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ

Μετά την Ανακοίνωση της Αριστερής Συσπείρωσης, η Παράταξη μας, θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει τους συναδέλφους για τα πραγματικά γεγονότα στο σοβαρό θέμα των υβριδικών εκλογών στις αρχαιρεσίες της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής:


1. Ο Νόμος 4808/2021 δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο στις 19 Ιουνίου 2021.Στο μείζον θέμα της ψηφοφορίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων θέτει την υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Δεν αναφέρεται στις συνέπειες που προκύπτουν για τη δράση, την ύπαρξη του συνδικαλιστικού οργάνου, της νομιμότητας ή μη από την μη εφαρμογή του νόμου, για τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα δικαιώματα των εκλεγμένων συνδικαλιστών (συνδικαλιστικές άδειες).

Η παράταξη μας μελετώντας συνολικότερα το νομοσχέδιο είχε τη σαφή θέση της καταψήφισης του, αλλά και της ακύρωσης του ως απαράδεκτο. Το νομοσχέδιο τελικά ψηφίστηκε στη Βουλή και η Παράταξη μας είχε και έχει σαφή αρνητική θέση στο Νόμο Χατζηδάκη ως θέση αρχής απαράβατη.

2. Στις 11 Νοεμβρίου 2021 δημοσιεύεται σε ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο, η λειτουργία της Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ», μέσω της οποίας είναι δυνατή η διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Η Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, η εκάστοτε Διεξάγουσα Αρχή ορίζει το αρμόδιο «Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών», το οποίο ορίζει περαιτέρω τον Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, παρέχοντας το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, υπό τις οδηγίες και την ευθύνη της Διεξάγουσας Αρχής. Μεταξύ της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και της Διεξάγουσας Αρχής συνομολογείται Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, μέσω αυτόματης ηλεκτρονικής διαδικασίας προτεινόμενων όρων και αποδοχής αυτών, η οποία καθορίζεται από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

3. Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ πραγματοποιείται στις 3 Δεκεμβρίου 2021. Με αυτά τα δεδομένα η παράταξη μας, όπως και οι άλλες παρατάξεις, καταψηφίζουν το περιεχόμενο του ψηφισθέντα νόμου.


4. Στις 10 Φεβρουαρίου 2022 εκδίδεται κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία ενεργοποιείται η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στην κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων, εξειδικεύεται η εφαρμογή του νόμου, όπου ανακοινώνεται η δωρεάν διάθεση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του συστήματος «ΖΕΥΣ», το οποίο διατίθεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, αναφέρονται οι συνέπειες όταν μια συνδικαλιστική οργάνωση δεν διασφαλίσει ότι η συμμετοχή στις εκλογές μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Αναφέρεται επίσης, στην αξιοποίηση προς τον σκοπό αυτό, κατάλληλου λογισμικού προγράμματος, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Εφόσον δεν τηρηθούν τα παραπάνω, αναφέρεται ότι οι εκλογές θα θεωρούνται άκυρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναγνωρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί, τα μέλη του δεν θα καλύπτονται από τις διατάξεις περί συνδικαλιστικής προστασίας και η συνδικαλιστική οργάνωση θα θεωρείται ότι δεν έχει διοίκηση και θα πρέπει να ορισθεί από το Δικαστήριο. Επίσης, για όσο διάστημα δεν υπάρχει διοίκηση, η συνδικαλιστική οργάνωση δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα είναι προβληματική η καθημερινή λειτουργία της, η σύγκληση γενικών συνελεύσεων και η κήρυξη απεργίας. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία και στις γενικές συνελεύσεις στις οποίες αποφασίζεται η κήρυξη απεργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα «ΖΕΥΣ» διατίθεται προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 8 του ν. 1264/1982 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4808/2021, η κήρυξη απεργίας από γενική συνέλευση χωρίς τη δυνατότητα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως θα θεωρείται άκυρη.


Η παράταξή μας αμέσως μελετά, κάνει επαφές με δικηγόρους, με συνδικαλιστές και της διοίκησης της ΑΔΕΔΥ και αναλογιζόμενη τη σοβαρότητα των ανωτέρω αναφερομένων συνεπειών, διαμορφώνει τη θέση ότι είμαστε ενάντια στο νόμο Χατζηδάκη, αλλά λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών στην δράση – ύπαρξη της ΕΜΔΥΔΑΣ και των επακόλουθων συνεπειών από τη μη εφαρμογή του νόμου (κινητοποιήσεις, απεργίες, νομιμότητα Δ.Σ, συλλογικές συμβάσεις, χορήγηση επιδόματος, συνδικαλιστικές άδειες κλπ) σταθμίζει τα νέα δεδομένα και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το συμφέρον της ΕΜΔΥΔΑΣ και των συναδέλφων μελών της, επιβάλει χωρίς να είμαστε υπέρ του νόμου, πρωταρχικά αφ’ ενός μεν σεβόμενοι το καταστατικό, να πραγματοποιήσουμε τις αρχαιρεσίες δια ζώσης και αφ’ ετέρου σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου, να γίνουν και ηλεκτρονικά. Σαφώς ιεραρχούμε και θέλουμε τη ζωντανή και δια ζώσης συμμετοχή και παρουσία των συναδέλφων στις εκλογικές διαδικασίες.

Το σημείο αυτό μας προβλημάτισε ιδιαίτερα, αλλά μετά από έρευνα και ενασχόληση ειδικών επιστημόνων σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι με το σύστημα ΖΕΥΣ μπορεί να διασφαλιστεί η αδιάβλητη διεξαγωγή απορρήτων ψηφοφοριών. Μιλώντας με επιστημονικούς και τεχνοκρατικούς όρους, τα στεγανά για την προστασία του απορρήτου είναι τα εξής:


Α. Κρυπτογράφηση της ψήφου, και η ανώνυμη μίξη των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων: Για την κρυπτογράφηση των ψήφων σε κάθε ψηφοφορία, υπάρχουν πολλαπλά κρυπτογραφικά κλειδιά, οι Κωδικοί Ψηφοφορίας, τα οποία κατέχουν με προσωπική ευθύνη διαφύλαξης τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Το σύστημα «Ζευς» κατέχει επίσης ένα Κωδικό Ψηφοφορίας σε κάθε ψηφοφορία. Το απόρρητο προσβάλλεται μόνο εάν κάποιος έχει διαθέσιμους ταυτόχρονα τους Κωδικούς όλων των μελών καθώς και αυτόν του συστήματος «Ζευς». Επομένως το απόρρητο είναι πρακτικά εξασφαλισμένο, αφού αρκεί να μείνει ασφαλής ένας και μόνο Κωδικός από όλους. Με απλά λόγια αρκεί ένα τίμιο μέλος της εφορευτικής επιτροπής (εξυπακούεται ότι είναι όλα τα μέλη) για να εξασφαλιστεί το απόρρητο.


Β. Ψήφος χωρίς επιρροή: Επειδή η υποβολή της ψήφου δεν γίνεται σε κάποιο εκλογικό κέντρο με ελεγχόμενο παραπέτασμα, μπορεί κάποιος να μην είναι βέβαιος ότι ψήφισε χωρίς καμία εξωτερική επιρροή. Ακόμα και αν συμβεί αυτό, ο ψηφοφόρος μπορεί στη συνέχεια να ξαναψηφίσει (από άλλο χώρο) με τρόπο που εκφράζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα τις επιλογές του. Όσο για τον κίνδυνο να διπλομετρηθούν ψήφοι, αυτό είναι αδύνατο. Κάθε νέα ψήφος στην απόδειξη της καταχώρισής της αναφέρει σαφώς την ακύρωση της προηγούμενης ψήφου. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει μέχρι να λήξει η διαδικασία της ψηφοφορίας, εξασφαλίζοντας ότι θα ψηφίσει χωρίς καμία επιρροή.Όσον αφορά στην διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και με Ειδικούς Επιστήμονες της Αρχής, ο εκπρόσωπός μας εξέφρασε τεκμηριωμένη επιστημονική τεχνοκρατική θέση και άποψη, η οποία προκύπτει από την μακροχρόνια εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία του στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Η θέση του αποτελεί επιστημονική θέση, ως τέτοια δεν επιδέχεται καμία χειραγώγηση κομματική, παραταξιακή, μικροπραταξιακή, προσωπική. Εάν υπάρχει και άλλη επιστημονική προσέγγιση μπορεί και αυτή να εκφραστεί ελεύθερα. Κατά συνέπεια η έκφραση του συναδέλφου της Παράταξης μας δεν ήταν ούτε πολιτική, ούτε συνδικαλιστική θέση διαφοροποίησης από την θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ. Αποτελούσε την ελεύθερη έκφραση της επιστημονικής τεχνοκρατικής άποψης – θέσης. Η επιστήμη δεν επιδέχεται λογοκρισία και χειραγώγηση.

Θέλουμε να τονίσουμε στην Αριστερή Συσπείρωση, ότι η ΕΜΔΥΔΑΣ σε παρόμοιες περιπτώσεις επαφών ουδέποτε εκπροσωπήθηκε μονοπρόσωπα. Πάντα συμμετείχε το Προεδρείο της ΕΜΔΥΔΑΣ. Άρα σαφώς ο Πρόεδρος συμμετέχει, ο Γραμματέας ασθενής αδυνατώντας να συμμετάσχει, χωρίς όμως να εκπροσωπηθεί, η δε Αντιπρόεδρος σε ανειλημμένη υπηρεσιακή υποχρέωση αδυνατούσε να συμμετάσχει και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΜΥΔΑΣ Αττικής, μάλιστα ως ειδικός επιστήμονας στα θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και σαφώς ως Αντιπρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, παραβρέθηκε στην διαδικτυακή συνάντηση.

Δεν έχουμε καμία διάθεση να πολωθούμε και να διασπαστούμε σε αυτό το θέμα. Η πρόθεσή μας και η κατεύθυνση μας είναι προσθετική και πολλαπλασιαστική. Η Παράταξη μας έλαβε υπόψη την θέση και άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων που απευθυνθήκαμε. Προσπαθήσαμε ενωτικά να συνθέσουμε αθροίζοντας τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και στο νέο Νόμο, όσον αφορά στο συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς οι πλειοψηφούσες παρατάξεις στην ΕΜΔΥΔΑΣ με πρώτη την Αριστερή Συσπείρωση, έχουν διαφορετική προσέγγιση στα θέματα, αφαιρετική και διαιρετική. Εμείς θα προχωρήσουμε στις εκλογικές διαδικασίες ενωτικά και ο «θεός βοηθός», ελπίζοντας να μην υπάρξουν συνέπειες στη συνέχεια της δράσης της ΕΜΔΥΔΑΣ.

Όσον αφορά τις προθέσεις της Αριστερής Συσπείρωσης σχετικά με το νόμο Χατζηδάκη, επιτρέπεστε μας να αμφιβάλλουμε. Εάν για την Αριστερή Συσπείρωση ήταν μείζονος σημασία η ακύρωση του νόμου, ιδιαίτερα του σχετικού άρθρου, θα είχαν προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωσή του, μιας και είναι το αρμόδιο όργανο. Τους υπενθυμίζουμε ότι έχουμε πάρει ανάλογες αποφάσεις για ακυρώσεις στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη την κατάθεση ακύρωσης της ΚΥΑ με θέμα ''Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς''.

Έχουν το θράσος να μας κατηγορούν ότι είμαστε η επισπεύδουσα της εφαρμογής του Νόμου Χατζηδάκη της κυβέρνησης της ΝΔ στα Σωματεία, την ίδια στιγμή που η παράταξη της Αριστερής Συσπείρωσης συνεργάζεται άψογα βαδίζοντας χέρι χέρι με τη ΔΚΜ τα τελευταία χρόνια στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Τολμάτε να μας κουνάτε το δάχτυλο εσείς; Όλοι μας γνωρίζουμε και εσείς πολύ καλύτερα, ότι ζείτε και παρουσιάζετε μια εικονική πραγματικότητα που μας θυμίζει την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις που μας παρουσιάζουν μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που ζουν οι πολίτες της. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι η πραγματικότητα της ΕΜΥΔΑΣ είναι η στασιμότητα της και η αναποτελεσματικότητα στην επίλυση στοιχειωδών ζητημάτων στα φλέγοντα θέματα. Τη στιγμή που τα πάντα ιδιωτικοποιούνται και οι Διπλ. Μηχανικοί έχουμε καταντήσει χωρίς αντικείμενο, άδειο πουκάμισο και οι περισσότερες Τεχνικές Υπηρεσίες στοιχειωμένα κουφάρια. Ας ρωτήσουν τους συναδέλφους μας μηχανικούς πόσο ευχαριστημένοι είναι.

Και για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, μιας και έχετε συνηθίσει να πορεύεστε με ψέματα. Η Παράταξη μας ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ δεν αυτοπροσδιορίζεται, ούτε αυτοθαυμάζεται ως προοδευτική, αλλά είναι. Είναι με τις θέσεις και τις πράξεις της συνέχεια της ιστορικής ΠΑΣΚ, της Παράταξης που ως πρώτη δύναμη στην ΕΜΔΥΔΑΣ κατάφερε μισθολογικά και θεσμικά ν’ αναβαθμίσει το Διπλωματούχο Μηχανικό του Δημοσίου όσο καμία άλλη Παράταξη. Οι Μηχανικοί του Δημοσίου δεν ξεχνούν ποια εποχή και από ποιόν, εισέπραξαν το γενναίο επίδομα του 6 τοις χιλίοις. Δεν ξεχνούν πότε εισέπραξαν το υψηλό επίδομα του 7 τοις χιλίοις. Δεν ξεχνούν τη θεσμική τους κατοχύρωση ως μηχανικοί του Δημοσίου που συνέτασσαν μελέτες, πραγματοποιούσαν επιβλέψεις έργων, είχαν ουσιαστικό ρόλο στις Πολεοδομίες, αλλά και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες όπου υπηρετούσαν. Δεν ξεχνούν τα πανελλαδικά σεμινάρια επιμόρφωσης της ΕΜΔΥΔΑΣ σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Δεν ξεχνούν, ότι η Παράταξη μας αγωνίστηκε και κράτησε το ΤΣΜΕΔΕ αυτόνομο με αποτέλεσμα οι Μηχανικοί να απολαμβάνουν νοσοκομειακής περίθαλψης άριστης ποιότητας σε μονόκλινα δωμάτια. Δεν ξεχνούν την εποχή των γενναίων συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ. Δεν ξεχνούν τη πρωτοβουλία και την πραγματοποίηση του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου των Μηχανικών του Δημοσίου, των χωρών της Ευρωζώνης με στόχο την αναβάθμιση των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών και τη θεσμοθέτηση του Μισθολογίου και Βαθμολογίου των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου & της Αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς ήταν η Παράταξη του Πρόεδρου που σήμερα μας κουνάει το δάκτυλο και μας εγκαλεί, η οποία πρωτοπόρα τόσο στο χώρο της ΕΜΔΥΔΑΣ, όσο και στο χώρο της ΑΔΕΔΥ, στα πλαίσια του λαϊκισμού, της ισοπέδωσης, της λογικής όλοι το ίδιο στομάχι έχουμε, τάχθηκε απέναντι και θεώρησε τα δίκαια παραπάνω αιτήματα μας, ως casus belli, διακηρύσσοντας και τελικά πετυχαίνοντας, συνεπικουρούμενοι και από άλλους ομοιδεάτες τους, να εγκλωβίσουν τους Διπλ. Μηχανικούς του Δημοσίου, στο περίφημο ενιαίο μισθολόγιο. Η ίδια λογική και πρακτική, άνοιξε το δρόμο στην αχαλίνωτη κυβερνητική πολιτική, να φτάσει στη κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ και τη δημιουργία του ισοπεδωτικού και καταστροφικού για τους μηχανικούς ενιαίο ΕΦΚΑ. Για όλους τους παραπάνω λόγους, κλείνουμε την ανακοίνωση μας με ένα κάλεσμα ενωτικό προς όλους τους συναδέλφους και τις Παρατάξεις. Στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε η ΕΜΔΥΔΑΣ χρειάζεται να συνεχίσει ομαλά την ιστορική της πορεία και για το λόγο αυτό απαιτείται μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ. Οι προτάσεις της Παράταξης μας έγιναν γνωστές με την διακίνηση του Προγράμματος μας στη Γενική Συνέλευση και θα επανακυκλοφορήσουν.

Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας και επειδή συνάδελφοι συγκεκριμένων παρατάξεων με επικεφαλή την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Δημοσίου, συνεχίζουν και κλιμακώνουν την πρακτική της απομαζικοποίησης της ΕΜΔΥΔΑΣ, είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε σε όλους τους συναδέλφους και τις παρατάξεις, να ενημερώσουμε και να καταγγείλουμε για τα εξής γεγονότα:

1. Η πλειοψηφία των εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής επιδιώκει να διεξαχθούν οι εκλογές του Μαΐου στην Αττική, μόνο δια ζώσης και με κάλπες σε περιοχές που τους βολεύει για να καλύψουν τα μικροκομματικά τους συμφέροντα.

Η παράταξη μας θέλει την ΕΜΔΥΔΑΣ μαζική αλλά ταυτόχρονα και σύννομη, παρέχοντας υποχρεωτικά στα μέλη μας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία (όπως προβλέπει και ο Ν.4808/2021).

Θέλουμε μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές του Μαΐου με γνώμονα πάντα τις αρχές της δημοκρατίας, η οποία διασφαλίζεται και από την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Συνδικαλισμός σημαίνει πρόσθεση και πολλαπλασιασμός και όχι αφαίρεση και διαίρεση. Δυστυχώς οι συγκεκριμένοι έχουν μάθει να αφαιρούν και να αποκλείουν, θέλουν μια μικρή ΕΜΔΥΔΑΣ, μια ΕΜΔΥΔΑΣ των λίγων, κολλημένη σε αντιλήψεις και πρακτικές παλαιότερων ετών.

Εμείς σεβόμαστε το καταστατικό της ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά ταυτόχρονα και τους νόμους του κράτους. Υπενθυμίζουμε ότι έγιναν εκλογικές διαδικασίες με υβριδικό τρόπο σε πολλά σωματεία της ΑΔΕΔΥ. Το σύστημα έχει εξυπηρετήσει πάνω από 4.300 ηλεκτρονικές κάλπες και 640.000 ψηφοφόροι και ουδεμία καταγγελία έγινε, όπου πραγματοποιήθηκαν εκλογές.

Θα ακολουθήσει επόμενη αναλυτική τεχνική ενημέρωση με την οποία αποδεικνύεται η διασφάλιση της διαφάνειας και της μυστικότητας της ψήφου και καταρρέει ο μύθος της διαβλητότητας με τις ψευδεπίγραφες προφορικές τους επισημάνσεις που κυκλοφορούν, περί διαβλητού της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Η πρακτική της μικροπαραταξιακής και μικροκομματικής τους λογικής στερούμενη βασικών αρχών της δημοκρατίας, συνεχίζεται όμως και με την επιλογή τους να στήσουν κάλπες όπου τους βολεύει, για να έχουν μικροπαραταξιακά οφέλη πχ κάλπη στη Νάξο. Θέλουν κάλπες εκεί που πιστεύουν ότι θα τους ψηφίσουν. Τα κίνητρά τους δεν είναι αγωνιστικά. Κάθε άλλο. Τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν.

Διαφωνούμε λοιπόν κάθετα και καλούμε όλες τις άλλες παρατάξεις να καταδικάσουν την αντιδημοκρατική μεθόδευση, προχωρώντας ενωτικά στις αρχαιρεσίες με εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τόσο δια ζώσης (σύμφωνα με το καταστατικό), όσο και ηλεκτρονικά (σύμφωνα με το νόμο).

Ας προλάβουμε τις αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν, σε αντίθετη περίπτωση, στη δράση της ΕΜΔΥΔΑΣ μετεκλογικά.

2. Ο Πρόεδρος της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής (που ανήκουν στην αρχικά αναφερόμενη παράταξη), αρνούνται να υλοποιήσουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάθεση χώρου στην ιστοσελίδες της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, σε όλες τις παρατάξεις. Εμείς επιδιώκουμε όπως επιδιώκαμε πάντα στο παρελθόν όταν είχαμε την Προεδρία της ΕΜΔΥΔΑΣ ως ΠΑΣΚ, την πολυπόθητη πολυφωνία. Η ΕΜΔΥΔΑΣ υπό την προεδρία μας και με δική μας πρωτοβουλία εξέδιδε το περιοδικό ΑΡΜΟΣ στο οποίο δίναμε κυκλικά το βήμα σε όλες τις παρατάξεις με σειρά και ανεξάρτητα από τα ποσοστά που είχαν λάβει στις αρχαιρεσίες, υλοποιώντας στην πράξη τη Δημοκρατική Αρχή της έκφρασης της πολυφωνίας.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί εδώ και ένα χρόνο να δοθεί χώρος στις ιστοσελίδες της ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλες τις παρατάξεις, οι δύο Πρόεδροι δεν υλοποιούν τη συγκεκριμένη Απόφαση, με την δικαιολογία ότι είναι δύσκολο τεχνικό εγχείρημα που ο τεχνικός της ιστοσελίδας δεν μπορεί να το υλοποιήσει σύντομα. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη: Ο τεχνικός περιμένει την εντολή από τον Πρόεδρο για να το υλοποιήσει εντός μισής ώρας και αυτή δεν δίνεται.

3. Προσπαθούν ν’ αποκλείσουν από την εκλογική διαδικασία (ως υποψήφιοι) τους μη ταμειακώς τακτοποιημένους συναδέλφους, τη στιγμή που οι κρατήσεις γίνονται από τους φορείς κατόπιν έγκρισης/αίτησης που έχουν καταθέσει στην ΕΜΔΥΔΑΣ. Επίσης, ουδέποτε μας απάντησαν για ποιο λόγο αρνούνται να μας αποστείλουν το μητρώο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αναφέρονται σε αυτό κατά βούληση, για να αποκλείσουν συναδέλφους από την εκλογική διαδικασία.

4. Καταγγέλλουμε τη δόλια μεθόδευση πραγματοποίησης των Αρχαιρεσιών μόνο δια ζώσης, μέσω της με πλειοψηφία έγκρισης του Διοικητικού Απολογισμού. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι το περιεχόμενο του Απολογισμού δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε συνδικαλιστικά μέσω του καταστατικού, μια παράνομη διαδικασία και μάλιστα την πρώτιστη ενός συνδικαλιστικού Οργάνου, όπως είναι οι Αρχαιρεσίες. Γνωρίζουν επίσης και γι αυτό δεν τόλμησαν να θέσουν το θέμα σε ψηφοφορία, ούτε στο ανώτερο Όργανο που είναι η Γενική Συνέλευση. Για τους λόγους αυτούς καταδικάζουμε την αυθαιρεσία τους να νομιμοποιήσουν μια παρανομία μέσω του Διοικητικού Απολογισμού, χωρίς να έχουν το σθένος να φέρουν το θέμα και της υβριδικής ψηφοφορίας ευθέως στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφύγουν την έντονη διαφωνία της πλειοψηφίας πιστεύουμε των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ, καθώς επίσης και των Παρατάξεων που είχαν καταλάβει τη 2η και 3η θέση στις προηγούμενες Αρχαιρεσίες.

Επειδή ποτέ δεν είναι αργά, γιατί αν εφαρμοστούν οι παραπάνω μεθοδεύσεις θα ντρέπεται και η Ντροπή, καλούμε όλους και ιδιαίτερα τις παρατάξεις να πάρουν θέση, και να προχωρήσουμε ενωτικά στις εκλογές για μια ΕΜΔΥΔΑΣ πιο Μαζική, Δημοκρατική, Αγωνιστική & Αποτελεσματική.