Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ 6‰

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η επανενεργοποίηση του πόρου είναι αποτέλεσμα Συμφωνίας της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τις πέντε (5) Εργοληπτικές Ενώσεις, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με τον Ν.4412/2016 και αφορά αποκλειστικά τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ δηλ. Διπλ. Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, που εργάζονται στο Δημόσιο (Υπουργεία), στην Αυτοδιοίκηση και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Δημόσιο του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για να είναι εφικτή η συμμετοχή σας στην κατανομή του πόρου 6‰, θα πρέπει ο κάθε Διπλ. Μηχανικός να καταθέσει στην Α΄βάθμια ΕΜΔΥΔΑΣ που ανήκει, βεβαίωση του εργασιακού του Φορέα. Οι συνάδελφοι που εργάζονται στην ΑΤΤΙΚΗ, θα την καταθέσουν στην ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία θα περιλαμβάνει:
α)  Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
β)  Κλάδο και Ειδικότητα.
γ)  Εργασιακή σχέση (δηλ. ΜΥ ή ΣΕΙΔ αορίστου χρόνου).
δ)  Ημερομηνία πρόσληψης στο Δημόσιο.
Μαζί με την παραπάνω βεβαίωση, θα καταθέσετε Απογραφικό Δελτίο Μέλους με ταυτόχρονη καταβολή της συνδρομής του, τουλάχιστον για το 2017 δηλ. 2,5 €/μήνα ήτοι, 30 € συνολικά (οι Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ έχουν δικαίωμα με αποφάσεις τους να ζητήσουν συνδρομή και για παρελθόντα έτη). Για το 2018 η συνδρομή θα διαφοροποιηθεί και θα αφορά μόνο το σκέλος συνδρομής της Α΄ Βάθμιας.
Τέλος θα χρειαστεί το ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού (στον οποίο θα είστε πρώτοι δικαιούχοι).
 Όσοι συνάδελφοι έχετε ήδη από το παρελθόν καταθέσει Απογραφικά Δελτία και καταβάλλετε κανονικά την συνδρομή σας, θα χρειαστεί μόνο η συμπλήρωση του ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού (που είστε πρώτοι δικαιούχοι) και η βεβαίωση του εργασιακού σας Φορέα. 
Θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωσή μας για κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα απαιτηθεί στην πορεία να διευκρινισθεί.  

ΕΔΑΚ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής