Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ και Διπλωματούχοι Μηχανικοί

Σύμφωνα με το Τεύχος ΑΣΕΠ 75/21.11.22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 2Γ/2022) αναρτήθηκε η Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 .

Η προκήρυξη αυτή περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τη πρόσληψη ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών, που αποτελεί και πάγιο αίτημα μας για τη στελέχωση των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών με Διπλωματούχους Μηχανικούς, προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν.

Θεωρούμε όμως ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης των Διπλωματούχων Μηχανικών στο Δημόσιο είναι μη σύννομη, καθώς σύμφωνα με τον νόμο, όπου χορηγείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος - οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί υποχρεωτικά συμμετέχουν σε εξεταστική διαδικασία στο ΤΕΕ προκειμένου να λάβουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, που καθορίζεται από την εκάστοτε Ειδικότητα - και δεν απαιτείται να εξεταστούν εκ νέου για τη πρόσληψη τους στο Δημόσιο.

Επιπρόσθετα το περιεχόμενο της ύλης του πρώτου γραπτού διαγωνισμού, όπως προσδιορίζεται στο ανωτέρω ΦΕΚ, αφορά ειδικότητες Διοικητικού περιεχομένου και όχι Τεχνικού. Πιο συγκεκριμένα η ύλη στην οποία καλούνται να εξεταστούν οι Διπλ. Μηχανικοί δεν έχει σχέση με το βασικό τους γνωστικό τους αντικείμενο (Πρόγραμμα Σπουδών). Επίσης καθίσταται ισοπεδωτικό το γεγονός ότι ομογενοποιούνται επικινδύνως διαφορετικές Ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών σε μια ασαφή Ειδικότητα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Γενικών Καθηκόντων), η οποία δεν υπάρχει ως Ειδικότητα σε κανένα Πολυτεχνείο στον κόσμο.

Το ΤΕΕ και η ΕΜΔΥΔΑΣ πάντα απαιτούσε από την πολιτεία την αναγνώριση του ρόλου των Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών, και την αναβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες ανάγκες. Οι θέσεις μας βασίζονται πάντα στο γνωστικό αντικείμενο που προκύπτει από το Πρόγραμμα Σπουδών, για κάθε ειδικότητα Διπλωματούχου Μηχανικού. Η ΕΜΔΥΔΑΣ ως συνδικαλιστικό – επιστημονικό όργανο, αναφέρεται σε κλαδικό επίπεδο Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως αποδεικνύεται από το παρελθόν στο ιστορικό των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων & Συλλογικών Συμβάσεων που κατέληγαν στο ειδικό Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο. Επιπλέον ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη ολιστική πρόταση του συστήματος προσλήψεων διπλωματούχων μηχανικών στο δημόσιο, πάντα αναφερόμασταν στις ιδιαιτερότητες όχι μόνο του Κλάδου, αλλά και της κάθε Ειδικότητας των Διπλ. Μηχανικών. Το σύστημα προσλήψεων πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του όχι μόνο τις ιδιομορφίες του κλάδου, αλλά και των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών. Είμαστε αντίθετοι με τις γραπτές εξετάσεις γενικού επιπέδου, ακόμη και Κλάδου, χωρίς εξειδίκευση στην ειδικότητα. Οι προσλήψεις για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επειδή πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό, πρέπει να γίνονται ανά Ειδικότητα, με Ειδικά Κριτήρια και Συντελεστές Βαρύτητας.

Με το συγκεκριμένο σύστημα καταστρατηγούνται βασικές αρχές των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ελληνικής Νομοθεσίας στο μείζον για παράδειγμα θέμα της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, το οποίο είναι το βασικό προαπαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων ως Διπλ. Μηχανικών. Το προτεινόμενο σύστημα διαδικασίας προσλήψεων για τους Διπλ. Μηχανικούς (των διαφορετικών και πολλαπλών Ειδικοτήτων), δεν τολμούν να προτείνουν οι εμπνευστές αυτής της διαδικασίας να εφαρμοστεί και στους γιατρούς με τις επίσης πολλαπλές Ειδικότητες μέσα στον κλάδο των ΠΕ Γιατρών. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο, ανεφάρμοστο, ισοπεδωτικό και καταστροφικό για το σύστημα Υγείας. Αντίστοιχα η προτεινόμενη διαδικασία είναι άκρως αντιαναπτυξιακή για τη χώρα που ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της κρίσης, απαιτείται το σύστημα προσλήψεων να έχει τα χαρακτηριστικά όχι μόνο του Κλάδου, αλλά και της συγκεκριμένης Ειδικότητας του Διπλ. Μηχανικού. Αποτελεί για τον Κλάδο μας υποβάθμιση και ισοπέδωση. Είναι λαϊκίστικο, αφού κατατάσσει όλους ΠΕ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ανεξαρτήτως ειδικότητας, σ’ ένα σύστημα εξετάσεων που καμία σχέση δεν έχει με τα προαπαιτούμενα του γνωστικού τους αντικειμένου και της άδειας άσκησης επαγγέλματος που κατέχουν.

Όπως αποδεικνύεται, μετά από εντολή της κυβέρνησης, το ΑΣΕΠ προχώρησε στη συγκεκριμένη πρόσκληση - προκήρυξη του γραπτού διαγωνισμού, που όπως προκύπτει από έγκυρες πληροφορίες πρόκειται να διεξαχθεί το Μάρτιο. Η συγκεκριμένη πρόσκληση – προκήρυξη, καταφανώς δεν αποτελεί προκήρυξη διορισμού για τη διαδικασία προσλήψεων. Το πάγιο αίτημα της ΕΜΔΥΔΑΣ και του ΤΕΕ για άμεση πρόσληψη σε μόνιμες θέσεις μονίμων Διπλ. Μηχανικών δεν ικανοποιείται. Εμείς ζητάμε συγκεκριμένες προσλήψεις, συγκεκριμένης διάρκειας (μονίμων) με προσδιορισμένο άμεσα το χρόνο. Η προτεινόμενη διαδικασία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας λίστας κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα προτεραιότητας, μιας «ρουσφετελογικής χοάνης ομηρίας». Η διαδικασία προβλέπει γραπτές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα πτυχίου και κλάδου, δηλαδή οι διπλωματούχοι μηχανικοί θα εξεταστούν στα ιδιά θέματα με τους πτυχιούχους της γεωπονικής. Με τον τρόπο αυτό, τους προσεχείς μήνες, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο ρεύμα φροντιστηρίων και περαιτέρω οικονομικής εκμετάλλευσης υποψηφίων μηχανικών, που αναζητούν εργασία. Η επιλογή που πρόκειται να λάβει χώρα στη λίστα αναμονής, συνιστά ξεκάθαρα μια χοάνη εγκλωβισμού ομήρων μεταξύ των οποίων και συναδέλφων διπλωματούχων μηχανικών ανωτάτων σχολών των πολυτεχνικών σχολών. Πάγια θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ αλλά και του ΤΕΕ ήταν και συνεχίζει να είναι, η επιλογή με βάση τα προσόντα, τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο για την επιλογή των κατάλληλων ιδιαίτερα επιστημόνων, όπως είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί, στη κατάλληλη θέση. Στόχος των προτάσεων μας είναι η κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών του κάθε φορέα της Κεντρικής ή της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, Περιφέρειες Δήμοι κτλπ). Η όλη διαδικασία αποτελεί παρωδία, είναι ένα προεκλογικό εργαλείο, και συνιστά εμπαιγμό και εξαπάτηση των ενδιαφερομένων, ισοπέδωση και υποβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών και τους κλάδου μας. Προτείνουμε με αίσθημα ευθύνης προς όφελος της χώρας και της πορείας ανάπτυξης ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης, να ακυρώσει η κυβέρνηση το συγκεκριμένο διαγωνισμό παρωδία.

Το αρμόδιο Υπουργείο γνωρίζει σε πρώτη φάση τις ανάγκες των Μηχανικών οι οποίες προσπαθούν να καλυφθούν μέσω των κύκλων της κινητικότητας, που δεν επιλύει το πρόβλημα της υποστελέχωσης, αλλά καλύπτει σπασμωδικά τις ελλείψεις σε κάποιους φορείς, δημιουργώντας ταυτόχρονα ελλείψεις σε άλλους ήδη υποστελεχωμένους φορείς. Απαιτείται λοιπόν, η άμεση καταγραφή όλων των αναγκών από την διοικητική ιεραρχία, προκειμένου οι φορείς να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των σύγχρονων υπηρεσιών, στην εποχή της ενεργειακής κρίσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τον οποίο ψευδεπίγραφα επικαλείται και η ίδια η κυβέρνηση. Απαιτείται ο σαφής ποσοτικός και ποιοτικός καθορισμός των θέσεων που θα πρέπει να καλυφθούν, τόσο με βάση τα ειδικά γνωστικά αντικείμενα αλλά και την χωρική τοποθέτηση των θέσεων (ανά πόλη του κάθε φορέα), δίνοντας ταυτόχρονα και πριμοδότηση σε ακριτικές, νησιωτικές, ορεινές και προβληματικές περιοχές, προκειμένου να ενισχυθεί η αποκέντρωση και να απεγκλωβιστούν οι εργαζόμενοι από την συγκέντρωση σε μεγάλα αστικά κέντρα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την υπογεννητικότητα.

Συμπερασματικά λοιπόν, ο κατάλληλος εργαζόμενος στην κατάλληλη θέση, σημαίνει ότι οι προσλήψεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με κριτήρια προσόντων και δεξιοτήτων που θα καταλάβουν συγκεκριμένες θέσεις. Τα κριτήρια, στα οποία σαφώς θα προσδιορίζεται και ο συντελεστής βαρύτητας, αφορούν το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση για τον βασικό τίτλο σπουδών καθώς και για τις επιπλέον απαιτούμενες γνώσεις που απαιτούνται (π.χ μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εκπαιδεύσεις, δημοσιεύσεις κτλπ). Αντίστοιχα σημαντική μοριοδότηση πρέπει να λαμβάνουν και κριτήρια όπως η γνώση ξένων γλωσσών αλλά και η αποδεδειγμένη γνώση σύγχρονων εργαλείων, που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, αντίστοιχη μοριοδοτηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετικά με την εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη τα έτη άσκησης επαγγέλματος και την εμπειρία σε ιδιαίτερα γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα με τις απαιτήσεις της ζητούμενης θέσης. Δεν πρέπει να εκλειπουν από την μοριοδότηση και κοινωνικοί συντελεστές όπως η οικογενειακή κατάσταση, πιθανή εντοπιότητα σε ακριτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ζητάμε η πρόσληψη των Διπλωματούχων Μηχανικών να γίνεται με διακριτές και αντικειμενικές διαδικασίες, σύμφωνα με το γνωστικό τους υπόβαθρο (πρόγραμμα σπουδών), όπως ακριβώς γίνεται αντίστοιχα και για τους Ιατρούς.