Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Σημαντική απόφαση Δ.Ε.Α. για το προβάδισμα των κατηγοριών στις επιλογές προϊσταμένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σημαντική απόφαση Δ.Ε.Α. για το προβάδισμα των κατηγοριών στις επιλογές προϊσταμένων

Μία σημαντική απόφαση εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – Ακυρωτικός σχηματισμός – Τμήμα Ι. Συγκεκριμένα με την 871/2016 απόφαση, που αφορούσε αίτηση ακύρωσης απόφασης τοποθέτησης προϊσταμένων, υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, ο οποίος παραλήφθηκε στις επιλογές λόγω προβαδίσματος της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ και της ΤΕ έναντι της ΔΕ, αν και βαθμολογήθηκε με περισσότερα μόρια και ο ΟΕΥ του Δήμου είχε την διατύπωση «ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ». Οι επιλογές είχαν γίνει με συνδυασμό των διατάξεων των Ν.3584/07, Ν.3839/10 και Ν.4024/11 το έτος 2014.

Στην σκέψη 6 της ανωτέρω απόφασης, αναφέρεται (δώστε προσοχή στις «,» έχει σημασία για την κατανόηση του σκεπτικού):
«Επειδή, από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται, ότι προϊστάμενος Τμήματος ΟΤΑ επιλέγεται ο υπάλληλος εκείνος που, σωρευτικά, κατέχει βαθμό από τους αναφερόμενους στο άρθρο 10 του Ν.4024/11 (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και εν ελλείψει υποψηφίων με τους βαθμούς αυτούς, κατώτερο βαθμό), ανήκει, αναλόγως του βαθμού του, σε μία από τις αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των συνυποψηφίων του, τηρούμενου πάντως, του κατά το άρθρο 99 του ν. 3584/07 προβαδίσματος των κατηγοριών. Ήτοι, μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται, ανεξαρτήτως βαθμολογίας, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ και της κατηγορίας ΔΕ. Η κατηγορία της θέσεως που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν ασκεί επιρροή για την επιλογή αυτή, στις περιπτώσεις που από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται διαζευκτικώς η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δηλαδή η τοποθέτηση υπαλλήλων που ανήκουν είτε στην ΠΕ, είτε στην ΤΕ, είτε στην ΔΕ κατηγορία. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΧΧΧ, για τον ορισμό προϊσταμένων οργανικών μονάδων δεν επιτρέπεται διαζευκτικώς η επιλογή υπαλλήλων είτε ΠΕ, είτε ΤΕ, είτε ΔΕ κατηγορίας. Ενόψει τούτου, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα (πρβλ. ΣτΕ 4214/2000, 1257/2004). Ο περιεχόμενος εξάλλου στο άρθρο 23 του ανωτέρου Οργανισμού, κατάλογος των κλάδων στους οποίους πρέπει να ανήκουν οι υπάλληλοι που κρίνονται για την κατάληψη των εν λόγω θέσεων, δεν ανατρέπει το ως άνω προβάδισμα των κατηγοριών, αλλά καθορίζει αυτούς (τους κλάδους), όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν.3584/07, με κριτήριο την ειδικότητα κάθε κλάδου, ώστε αυτοί να είναι αντίστοιχοι ή συναφείς προς το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.»
Και στην σκέψη 8, αναφέρεται :
«Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η παράλειψη του αιτούντος εκ μόνου του λόγου ότι ανήκει στη κατηγορία ΔΕ, η οποία έπεται κατά το προβάδισμα σε σχέση με την κατηγορία ΠΕ και την κατηγορία ΤΕ, στις οποίες ανήκουν οι επιλεγέντες, αντιστοίχως δε η πρόταξη αυτών, είναι νόμιμη, απορριπτομένου ως αβασίμου, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην έκτη σκέψη του σχετικού λόγου.»

Στην παραπάνω απόφαση κρίθηκαν τα παρακάτω :
  1. Δεν υπάρχει προβάδισμα βαθμού, δηλαδή οι υπάλληλοι Δ’ βαθμού και άνω, μπορούσαν από κοινού να συμμετάσχουν στις επιλογές τμημάτων (με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, σήμερα με τον Ν.4369/16 υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις).
  2. Η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ και η ΤΕ έναντι της κατηγορίας ΔΕ, ανεξαρτήτως βαθμολογίας.
  3. Η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ και η ΤΕ έναντι της κατηγορίας ΔΕ, ακόμα και στην περίπτωση που ο ΟΕΥ αναφέρει διαζευκτικά τις κατηγορίες των κλάδων (π.χ. ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).
  4. Η παρ. δ του άρθρου 99 του Ν.3584/07, αφορά μόνο την ενδεχόμενη τοποθέτηση υπαλλήλου κατώτερης κατηγορίας και όχι την διαδικασία επιλογής (δηλαδή μόνο σε περίπτωση που ένας υπάλληλος ανώτερης κατηγορίας τυγχάνει υφιστάμενος προϊσταμένου κατώτερης κατηγορίας, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών).

Η παραπάνω απόφαση δεν είναι «μοναδική», καθώς έχει εκδοθεί και η Δ.Ε.Α. 439/2016, Τμήμα Ι, παρόμοιας περίπτωσης και ομοίου αποφασιστικού.

Για την ΕΔΑΚ-ΕΜΔΥΔΑΣ

Ηλίας Αλευράς
ΠΕ3 Μ.Δ.Ε. με Α’β,
τακτικό αιρετό μέλος Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Α.
μέλος Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ-Αττικής

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ !!!

Οι Μηχανικοί του Δημοσίου συμμετέχουμε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρόμενοι για το ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

ΛΕΜΕ ένα βροντερό όχι στο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
 
ΛΕΜΕ ένα βροντερό όχι στα μνημονια 
 
Καλούμε του συναδέλφους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων, των συνδικαλιστικών και επιστημονικών φορέων σε όλη τη χώρα.

Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙOΤΕΛΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (27.04.16)
ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙOΤΕΛΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Τελικά το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ (Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών), δυστυχώς συγκροτήθηκε όπως το είχαμε προβλέψει.
Η «μαγειρική» alla Napoliten (σάλτσα με ντομάτα) έβγαλε Πρόεδρο το Μούζιο, από την Παράταξη ΑΣΜΗ (Λ.Α.Ε.), Αντιπρόεδρο το Σάσσαλο από την ΔΚΜ2 (Ν.Δ.), Γενικό Γραμματέα τον Πετρόπουλο από τη Συσπείρωση (Λ.Α.Ε.) και φτωχός συγγενής ο Κουτζής, στη θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα από την Πανεπιστημονική (Κ.Κ.Ε.), του πάντα έξω και πάντα μέσα σε κάθε σύστημα.

Με τα ονόματα βέβαια δεν έχουμε προβλήματα, αλλά με τις πολιτικές πολλά και μεγάλα. Λίγα λόγια ως περιγραφή γεγονότων:

Στην πρόσφατη (27.04.16) συγκρότηση του Προεδρείου, σε συνέχεια του 16ου Συνεδρίου της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, μόνο λύπη μπορεί κανείς να αισθανθεί για τον κλάδο μας, όταν
  • Οι «αριστεροί» και δεξιοί, αλληλοσφάζονταν στο 16ο Συνέδριο για τους ψήφους, τις εντυπώσεις και τις πρωτιές, ώστε να μπορούν να έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία, για την επίτευξη της αρεστής εκλογικής σειράς, που θα αντιστοιχούσε στη ποθούμενη θέση στο Προεδρείο. Μιας θέσης που πιστεύουν ότι θα τονώσει την ύπαρξή τους, θέτοντάς την ως υποθήκη στο βιογραφικό τους.
  • Έτρεχαν και διαβουλεύονταν κάτω από το τραπέζι, για το ποια θέση θα πάρουν στο Προεδρείο, σε περίπτωση που δεν κατάφερναν να κερδίσουν την επιθυμητή γι αυτούς σειρά στις εκλογικές διαδικασίες του 16ου Συνεδρίου. Τελικά η ΔΚΜ ήλθε δεύτερη ή τρίτη στη σειρά;
  •  Όλοι στις διαδικασίες του Συνεδρίου, φτύνανε τους προδότες – τυχοδιώκτες – γλύφτες, για να τους αγκαλιάσουν και να τους ψηφίσουν στις μετέπειτα ψηφοφορίες του Προεδρείου. Ο ένας ψήφιζε τον άλλον σαν να μην τρέχει τίποτα...
  • Έβγαζαν αγωνιστικές – αριστερές κορώνες ενάντια στους πρώην, επόμενους και τωρινούς πατριδοσωτήρες και μετά στις ψηφοφορίες του Προεδρείου σφιχταγκαλιαστήκανε και γίνανε αδελφοχτοί με τους γαλάζιους μητσοτακικούς και λοιπούς νεοφιλελεύθερους, επικαλούμενοι λόγους «ενότητας» και σωτηρίας του κλάδου και ο ένας έδινε συγχαρητήρια στον άλλο. 
  •  Κάποιοι δεν έχουν λόγο (μπέσα) και λόγω καιροσκοπισμού και ιδιοτέλειας απαρνήθηκαν την «αριστερή» τους καταγωγή, ώστε να μπορέσουν να χώσουν τη δεξιά στο παιχνίδι. Δηλαδή, το παίζουν ταυτόχρονα και μέσα και έξω και πάνω και κάτω και στο πεζοδρόμιο με πανό και στο facebook αγωνιστικά – καυστικά με πολλά like στον εαυτό τους και παράγοντες στα υπουργικά γραφεία. Με άλλα λόγια και με τη Λ.Α.Ε. και με τη Ν.Δ. και με το Λαό και με το Κολωνάκι. 
Όλα τα παραπάνω, συνθέτουν το ζωγραφικό τοπίο με τις δεσποινίδες της Avignion (του Πικάσο), που αναμένοντας τη «χαρά» του άγριου ερωτισμού απολαμβάνουν το ποθούμενο... Εξάλλου ακραίος πολιτισμός (ελεύθερης αγοράς, νεοφιλελευθερισμού, λιτότητας) και ακραία βαρβαρότητα συνυπάρχουν.    

Κατά τ’ άλλα, τα προβλήματα του κλάδου, της κοινωνίας, του τόπου και του λαού, παραμένουν και οξύνονται. Είναι σημάδια των καιρών: αλληλοσυμπληρώνονται όπως παλιά, βαδίζουν στο δρόμο της παρακμής.   

Η συγκόλληση ιδιοτελών συμφερόντων στην εκπροσώπηση θέσεων μικρότερης ή μεγαλύτερης εξουσίας, συνδικαλιστικής ή πολιτικής, δεν αποτελεί στοιχείο ενότητας. Έχει διαλυτικά εκφυλιστικά χαρακτηριστικά. Η πραγματική ενότητα οικοδομείται μέσα από τη χειραφέτηση της κοινωνίας και πρώτα απ’ όλα ημών των ιδίων. Με συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις και διάλογο, οικοδομούμε συγκλίσεις και την συνειδητή ενότητα, αναγκαία προϋπόθεση για κάθε εξέλιξη στην κοινωνία της εργασίας και της επιστήμης. 

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ !!! Η Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ.

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ !!! 

Η Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ.

Η κατάπτωση ορισμένων «προσώπων και παρατάξεων» συνεχίζεται !
Oι συνάδελφοι, έξυπνοι ως μηχανικοί, έγκαιρα είχαν αντιληφθεί τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή, το συνδικαλιστικό κίνημα και ειδικά στην ΕΜΔΥΔΑΣ.
Για τους λόγους αυτούς γύρισαν την πλάτη τους στις εκλογικές διαδικασίες, κυρίως δια της αποχής τους.
Τραγικό τελευταίο συμβάν αμοραλισμού, κυνισμού, αναξιοπρέπειας και πολιτικής ανηθικότητας, αποτελεί η πρόταση του εκπροσώπου της Αγωνιστικής Συνεργασίας Μηχ/κών (ΑΣΜη) , που είναι και εκπρόσωπος της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ) στο χώρο της ΕΜΔΥΔΑΣ, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση του Προεδρείου της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, ως εξής:
- Πρόεδρος ο ίδιος !!!!....
- Γραμματέας ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΜη (παράταξη που πρόσκειται στη ΝΔ !!!)
o και Αντιπρόεδρος ο εκπρόσωπος ενός τμήματος της Αριστερής Συσπείρωσης, που πρόσκεινται επίσης στη Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ).
(Μολονότι στο τέλος, για τα μάτια του κόσμου, μπορεί ν’ αλλάξουν τον γραμματέα με τον αντιπρόεδρο… αντίστοιχα).

Μάλιστα, «βάζει» την φιλοΜητσοτακική παράταξη και πρόσωπα της, όχι από τα παράθυρο, αλλά από την πόρτα κανονικά, μολονότι οι της ΔΑΚΜη, έπραξαν την φοβερή αλχημεία ….!!!, να διασπάσουν τα ψηφοδέλτια για να κερδίσουν μια έδρα.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΣΜη, εμφανίζει για τη συγκρότηση του προεδρείου τη ΔΑΚΜη ως δεύτερη δύναμη, αθροίζοντας τις δύο παρατάξεις που πρόσκεινται στη ΝΔ (ΔΑΚΜη και ΑΔΚΜη) και έτσι να «έχει άλλοθι» στη δικαιολογία συγκρότησης του Προεδρείου, ως αναλογικό και αντιπροσωπευτικό !!!!
Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας συνάδελφοι !!!!

Τι άλλο να περιμένουμε, αφού σε όλες τις διαδικασίες της ΕΜΔΥΔΑΣ, δεν ακούσαμε από τους παραπάνω «εκπροσώπους» κανένα σχέδιο και καμία πρόταση για συγκεκριμένα θέματα της χώρας, της κοινωνίας και των συναδέλφων μηχανικών, εκτός από γενικολογίες και ξύλινη γλώσσα.

Τώρα, δυστυχώς για το κίνημά μας, έφθασαν στο έσχατο σημείο της ελεύθερης πτώσης, συμμετέχοντας ενεργά σε φαινόμενα πολιτικού και ηθικού εκφυλισμού.
Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, όπου οι διπλωματούχοι μηχανικοί του δημοσίου είναι περιθωριοποιημένοι, η παράταξή μας έκανε συγκεκριμένες προτάσεις με θέσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη για αναβαθμισμένο τον ρόλο των Μηχανικών στο Δημόσιο Τομέα, διατηρώντας και ενισχύοντας τον επιτελικό τους χαρακτήρα κάτι που ήδη συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο, στο οποίο ο Μηχανικός διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στις εξελίξεις, αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης με την επιστημονική του τεχνική του αρτιότητα, διαδραματίζοντας τον ρόλο του μηχανικού - μάνατζερ. Η παράταξη μας έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για τη συγκρότηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας με θέσεις καινοτόμες, πραγματικά μεταρρυθμιστικές, με ανανέωση προσώπων στις θέσεις του προεδρείου.

Στην περίπτωση που οι παραπάνω «συνάδελφοι» επιμείνουν στη συγκρότηση του Προεδρείου όπως προανήγγειλαν, εμείς θα μείνουμε εκτός προεδρείου, μένοντας πιστοί στις θέσεις και απόψεις μας

ΕΔΑΚ ΕΜΔΥΔΑΣ
Site: http://edakemdydas.blogspot.gr
Facebook: https://www.facebook.com/edakemdydas