Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥBΡΙΔΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ

Μετά την Ανακοίνωση της Αριστερής Συσπείρωσης, η Παράταξη μας, θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει τους συναδέλφους για τα πραγματικά γεγονότα στο σοβαρό θέμα των υβριδικών εκλογών στις αρχαιρεσίες της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής:


1. Ο Νόμος 4808/2021 δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο στις 19 Ιουνίου 2021.Στο μείζον θέμα της ψηφοφορίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων θέτει την υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Δεν αναφέρεται στις συνέπειες που προκύπτουν για τη δράση, την ύπαρξη του συνδικαλιστικού οργάνου, της νομιμότητας ή μη από την μη εφαρμογή του νόμου, για τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα δικαιώματα των εκλεγμένων συνδικαλιστών (συνδικαλιστικές άδειες).

Η παράταξη μας μελετώντας συνολικότερα το νομοσχέδιο είχε τη σαφή θέση της καταψήφισης του, αλλά και της ακύρωσης του ως απαράδεκτο. Το νομοσχέδιο τελικά ψηφίστηκε στη Βουλή και η Παράταξη μας είχε και έχει σαφή αρνητική θέση στο Νόμο Χατζηδάκη ως θέση αρχής απαράβατη.

2. Στις 11 Νοεμβρίου 2021 δημοσιεύεται σε ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο, η λειτουργία της Ψηφιακής Κάλπης «ΖΕΥΣ», μέσω της οποίας είναι δυνατή η διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Η Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, η εκάστοτε Διεξάγουσα Αρχή ορίζει το αρμόδιο «Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών», το οποίο ορίζει περαιτέρω τον Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του ΓΚΠΔ. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, παρέχοντας το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας Ψηφιακή Κάλπη «ΖΕΥΣ» για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, υπό τις οδηγίες και την ευθύνη της Διεξάγουσας Αρχής. Μεταξύ της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και της Διεξάγουσας Αρχής συνομολογείται Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, μέσω αυτόματης ηλεκτρονικής διαδικασίας προτεινόμενων όρων και αποδοχής αυτών, η οποία καθορίζεται από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

3. Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ πραγματοποιείται στις 3 Δεκεμβρίου 2021. Με αυτά τα δεδομένα η παράταξη μας, όπως και οι άλλες παρατάξεις, καταψηφίζουν το περιεχόμενο του ψηφισθέντα νόμου.


4. Στις 10 Φεβρουαρίου 2022 εκδίδεται κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία ενεργοποιείται η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στην κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων, εξειδικεύεται η εφαρμογή του νόμου, όπου ανακοινώνεται η δωρεάν διάθεση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του συστήματος «ΖΕΥΣ», το οποίο διατίθεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, αναφέρονται οι συνέπειες όταν μια συνδικαλιστική οργάνωση δεν διασφαλίσει ότι η συμμετοχή στις εκλογές μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Αναφέρεται επίσης, στην αξιοποίηση προς τον σκοπό αυτό, κατάλληλου λογισμικού προγράμματος, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Εφόσον δεν τηρηθούν τα παραπάνω, αναφέρεται ότι οι εκλογές θα θεωρούνται άκυρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναγνωρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί, τα μέλη του δεν θα καλύπτονται από τις διατάξεις περί συνδικαλιστικής προστασίας και η συνδικαλιστική οργάνωση θα θεωρείται ότι δεν έχει διοίκηση και θα πρέπει να ορισθεί από το Δικαστήριο. Επίσης, για όσο διάστημα δεν υπάρχει διοίκηση, η συνδικαλιστική οργάνωση δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα είναι προβληματική η καθημερινή λειτουργία της, η σύγκληση γενικών συνελεύσεων και η κήρυξη απεργίας. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία και στις γενικές συνελεύσεις στις οποίες αποφασίζεται η κήρυξη απεργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα «ΖΕΥΣ» διατίθεται προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 8 του ν. 1264/1982 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4808/2021, η κήρυξη απεργίας από γενική συνέλευση χωρίς τη δυνατότητα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως θα θεωρείται άκυρη.


Η παράταξή μας αμέσως μελετά, κάνει επαφές με δικηγόρους, με συνδικαλιστές και της διοίκησης της ΑΔΕΔΥ και αναλογιζόμενη τη σοβαρότητα των ανωτέρω αναφερομένων συνεπειών, διαμορφώνει τη θέση ότι είμαστε ενάντια στο νόμο Χατζηδάκη, αλλά λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών στην δράση – ύπαρξη της ΕΜΔΥΔΑΣ και των επακόλουθων συνεπειών από τη μη εφαρμογή του νόμου (κινητοποιήσεις, απεργίες, νομιμότητα Δ.Σ, συλλογικές συμβάσεις, χορήγηση επιδόματος, συνδικαλιστικές άδειες κλπ) σταθμίζει τα νέα δεδομένα και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το συμφέρον της ΕΜΔΥΔΑΣ και των συναδέλφων μελών της, επιβάλει χωρίς να είμαστε υπέρ του νόμου, πρωταρχικά αφ’ ενός μεν σεβόμενοι το καταστατικό, να πραγματοποιήσουμε τις αρχαιρεσίες δια ζώσης και αφ’ ετέρου σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου, να γίνουν και ηλεκτρονικά. Σαφώς ιεραρχούμε και θέλουμε τη ζωντανή και δια ζώσης συμμετοχή και παρουσία των συναδέλφων στις εκλογικές διαδικασίες.

Το σημείο αυτό μας προβλημάτισε ιδιαίτερα, αλλά μετά από έρευνα και ενασχόληση ειδικών επιστημόνων σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι με το σύστημα ΖΕΥΣ μπορεί να διασφαλιστεί η αδιάβλητη διεξαγωγή απορρήτων ψηφοφοριών. Μιλώντας με επιστημονικούς και τεχνοκρατικούς όρους, τα στεγανά για την προστασία του απορρήτου είναι τα εξής:


Α. Κρυπτογράφηση της ψήφου, και η ανώνυμη μίξη των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων: Για την κρυπτογράφηση των ψήφων σε κάθε ψηφοφορία, υπάρχουν πολλαπλά κρυπτογραφικά κλειδιά, οι Κωδικοί Ψηφοφορίας, τα οποία κατέχουν με προσωπική ευθύνη διαφύλαξης τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Το σύστημα «Ζευς» κατέχει επίσης ένα Κωδικό Ψηφοφορίας σε κάθε ψηφοφορία. Το απόρρητο προσβάλλεται μόνο εάν κάποιος έχει διαθέσιμους ταυτόχρονα τους Κωδικούς όλων των μελών καθώς και αυτόν του συστήματος «Ζευς». Επομένως το απόρρητο είναι πρακτικά εξασφαλισμένο, αφού αρκεί να μείνει ασφαλής ένας και μόνο Κωδικός από όλους. Με απλά λόγια αρκεί ένα τίμιο μέλος της εφορευτικής επιτροπής (εξυπακούεται ότι είναι όλα τα μέλη) για να εξασφαλιστεί το απόρρητο.


Β. Ψήφος χωρίς επιρροή: Επειδή η υποβολή της ψήφου δεν γίνεται σε κάποιο εκλογικό κέντρο με ελεγχόμενο παραπέτασμα, μπορεί κάποιος να μην είναι βέβαιος ότι ψήφισε χωρίς καμία εξωτερική επιρροή. Ακόμα και αν συμβεί αυτό, ο ψηφοφόρος μπορεί στη συνέχεια να ξαναψηφίσει (από άλλο χώρο) με τρόπο που εκφράζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα τις επιλογές του. Όσο για τον κίνδυνο να διπλομετρηθούν ψήφοι, αυτό είναι αδύνατο. Κάθε νέα ψήφος στην απόδειξη της καταχώρισής της αναφέρει σαφώς την ακύρωση της προηγούμενης ψήφου. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει μέχρι να λήξει η διαδικασία της ψηφοφορίας, εξασφαλίζοντας ότι θα ψηφίσει χωρίς καμία επιρροή.Όσον αφορά στην διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και με Ειδικούς Επιστήμονες της Αρχής, ο εκπρόσωπός μας εξέφρασε τεκμηριωμένη επιστημονική τεχνοκρατική θέση και άποψη, η οποία προκύπτει από την μακροχρόνια εξειδίκευση, γνώση και εμπειρία του στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Η θέση του αποτελεί επιστημονική θέση, ως τέτοια δεν επιδέχεται καμία χειραγώγηση κομματική, παραταξιακή, μικροπραταξιακή, προσωπική. Εάν υπάρχει και άλλη επιστημονική προσέγγιση μπορεί και αυτή να εκφραστεί ελεύθερα. Κατά συνέπεια η έκφραση του συναδέλφου της Παράταξης μας δεν ήταν ούτε πολιτική, ούτε συνδικαλιστική θέση διαφοροποίησης από την θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ. Αποτελούσε την ελεύθερη έκφραση της επιστημονικής τεχνοκρατικής άποψης – θέσης. Η επιστήμη δεν επιδέχεται λογοκρισία και χειραγώγηση.

Θέλουμε να τονίσουμε στην Αριστερή Συσπείρωση, ότι η ΕΜΔΥΔΑΣ σε παρόμοιες περιπτώσεις επαφών ουδέποτε εκπροσωπήθηκε μονοπρόσωπα. Πάντα συμμετείχε το Προεδρείο της ΕΜΔΥΔΑΣ. Άρα σαφώς ο Πρόεδρος συμμετέχει, ο Γραμματέας ασθενής αδυνατώντας να συμμετάσχει, χωρίς όμως να εκπροσωπηθεί, η δε Αντιπρόεδρος σε ανειλημμένη υπηρεσιακή υποχρέωση αδυνατούσε να συμμετάσχει και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΜΥΔΑΣ Αττικής, μάλιστα ως ειδικός επιστήμονας στα θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και σαφώς ως Αντιπρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, παραβρέθηκε στην διαδικτυακή συνάντηση.

Δεν έχουμε καμία διάθεση να πολωθούμε και να διασπαστούμε σε αυτό το θέμα. Η πρόθεσή μας και η κατεύθυνση μας είναι προσθετική και πολλαπλασιαστική. Η Παράταξη μας έλαβε υπόψη την θέση και άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων που απευθυνθήκαμε. Προσπαθήσαμε ενωτικά να συνθέσουμε αθροίζοντας τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και στο νέο Νόμο, όσον αφορά στο συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς οι πλειοψηφούσες παρατάξεις στην ΕΜΔΥΔΑΣ με πρώτη την Αριστερή Συσπείρωση, έχουν διαφορετική προσέγγιση στα θέματα, αφαιρετική και διαιρετική. Εμείς θα προχωρήσουμε στις εκλογικές διαδικασίες ενωτικά και ο «θεός βοηθός», ελπίζοντας να μην υπάρξουν συνέπειες στη συνέχεια της δράσης της ΕΜΔΥΔΑΣ.

Όσον αφορά τις προθέσεις της Αριστερής Συσπείρωσης σχετικά με το νόμο Χατζηδάκη, επιτρέπεστε μας να αμφιβάλλουμε. Εάν για την Αριστερή Συσπείρωση ήταν μείζονος σημασία η ακύρωση του νόμου, ιδιαίτερα του σχετικού άρθρου, θα είχαν προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωσή του, μιας και είναι το αρμόδιο όργανο. Τους υπενθυμίζουμε ότι έχουμε πάρει ανάλογες αποφάσεις για ακυρώσεις στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη την κατάθεση ακύρωσης της ΚΥΑ με θέμα ''Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς''.

Έχουν το θράσος να μας κατηγορούν ότι είμαστε η επισπεύδουσα της εφαρμογής του Νόμου Χατζηδάκη της κυβέρνησης της ΝΔ στα Σωματεία, την ίδια στιγμή που η παράταξη της Αριστερής Συσπείρωσης συνεργάζεται άψογα βαδίζοντας χέρι χέρι με τη ΔΚΜ τα τελευταία χρόνια στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Τολμάτε να μας κουνάτε το δάχτυλο εσείς; Όλοι μας γνωρίζουμε και εσείς πολύ καλύτερα, ότι ζείτε και παρουσιάζετε μια εικονική πραγματικότητα που μας θυμίζει την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις που μας παρουσιάζουν μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που ζουν οι πολίτες της. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι η πραγματικότητα της ΕΜΥΔΑΣ είναι η στασιμότητα της και η αναποτελεσματικότητα στην επίλυση στοιχειωδών ζητημάτων στα φλέγοντα θέματα. Τη στιγμή που τα πάντα ιδιωτικοποιούνται και οι Διπλ. Μηχανικοί έχουμε καταντήσει χωρίς αντικείμενο, άδειο πουκάμισο και οι περισσότερες Τεχνικές Υπηρεσίες στοιχειωμένα κουφάρια. Ας ρωτήσουν τους συναδέλφους μας μηχανικούς πόσο ευχαριστημένοι είναι.

Και για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, μιας και έχετε συνηθίσει να πορεύεστε με ψέματα. Η Παράταξη μας ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ δεν αυτοπροσδιορίζεται, ούτε αυτοθαυμάζεται ως προοδευτική, αλλά είναι. Είναι με τις θέσεις και τις πράξεις της συνέχεια της ιστορικής ΠΑΣΚ, της Παράταξης που ως πρώτη δύναμη στην ΕΜΔΥΔΑΣ κατάφερε μισθολογικά και θεσμικά ν’ αναβαθμίσει το Διπλωματούχο Μηχανικό του Δημοσίου όσο καμία άλλη Παράταξη. Οι Μηχανικοί του Δημοσίου δεν ξεχνούν ποια εποχή και από ποιόν, εισέπραξαν το γενναίο επίδομα του 6 τοις χιλίοις. Δεν ξεχνούν πότε εισέπραξαν το υψηλό επίδομα του 7 τοις χιλίοις. Δεν ξεχνούν τη θεσμική τους κατοχύρωση ως μηχανικοί του Δημοσίου που συνέτασσαν μελέτες, πραγματοποιούσαν επιβλέψεις έργων, είχαν ουσιαστικό ρόλο στις Πολεοδομίες, αλλά και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες όπου υπηρετούσαν. Δεν ξεχνούν τα πανελλαδικά σεμινάρια επιμόρφωσης της ΕΜΔΥΔΑΣ σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Δεν ξεχνούν, ότι η Παράταξη μας αγωνίστηκε και κράτησε το ΤΣΜΕΔΕ αυτόνομο με αποτέλεσμα οι Μηχανικοί να απολαμβάνουν νοσοκομειακής περίθαλψης άριστης ποιότητας σε μονόκλινα δωμάτια. Δεν ξεχνούν την εποχή των γενναίων συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ. Δεν ξεχνούν τη πρωτοβουλία και την πραγματοποίηση του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου των Μηχανικών του Δημοσίου, των χωρών της Ευρωζώνης με στόχο την αναβάθμιση των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών και τη θεσμοθέτηση του Μισθολογίου και Βαθμολογίου των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου & της Αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς ήταν η Παράταξη του Πρόεδρου που σήμερα μας κουνάει το δάκτυλο και μας εγκαλεί, η οποία πρωτοπόρα τόσο στο χώρο της ΕΜΔΥΔΑΣ, όσο και στο χώρο της ΑΔΕΔΥ, στα πλαίσια του λαϊκισμού, της ισοπέδωσης, της λογικής όλοι το ίδιο στομάχι έχουμε, τάχθηκε απέναντι και θεώρησε τα δίκαια παραπάνω αιτήματα μας, ως casus belli, διακηρύσσοντας και τελικά πετυχαίνοντας, συνεπικουρούμενοι και από άλλους ομοιδεάτες τους, να εγκλωβίσουν τους Διπλ. Μηχανικούς του Δημοσίου, στο περίφημο ενιαίο μισθολόγιο. Η ίδια λογική και πρακτική, άνοιξε το δρόμο στην αχαλίνωτη κυβερνητική πολιτική, να φτάσει στη κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ και τη δημιουργία του ισοπεδωτικού και καταστροφικού για τους μηχανικούς ενιαίο ΕΦΚΑ. Για όλους τους παραπάνω λόγους, κλείνουμε την ανακοίνωση μας με ένα κάλεσμα ενωτικό προς όλους τους συναδέλφους και τις Παρατάξεις. Στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε η ΕΜΔΥΔΑΣ χρειάζεται να συνεχίσει ομαλά την ιστορική της πορεία και για το λόγο αυτό απαιτείται μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ. Οι προτάσεις της Παράταξης μας έγιναν γνωστές με την διακίνηση του Προγράμματος μας στη Γενική Συνέλευση και θα επανακυκλοφορήσουν.

Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας και επειδή συνάδελφοι συγκεκριμένων παρατάξεων με επικεφαλή την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Δημοσίου, συνεχίζουν και κλιμακώνουν την πρακτική της απομαζικοποίησης της ΕΜΔΥΔΑΣ, είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε σε όλους τους συναδέλφους και τις παρατάξεις, να ενημερώσουμε και να καταγγείλουμε για τα εξής γεγονότα:

1. Η πλειοψηφία των εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής επιδιώκει να διεξαχθούν οι εκλογές του Μαΐου στην Αττική, μόνο δια ζώσης και με κάλπες σε περιοχές που τους βολεύει για να καλύψουν τα μικροκομματικά τους συμφέροντα.

Η παράταξη μας θέλει την ΕΜΔΥΔΑΣ μαζική αλλά ταυτόχρονα και σύννομη, παρέχοντας υποχρεωτικά στα μέλη μας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία (όπως προβλέπει και ο Ν.4808/2021).

Θέλουμε μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές του Μαΐου με γνώμονα πάντα τις αρχές της δημοκρατίας, η οποία διασφαλίζεται και από την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Συνδικαλισμός σημαίνει πρόσθεση και πολλαπλασιασμός και όχι αφαίρεση και διαίρεση. Δυστυχώς οι συγκεκριμένοι έχουν μάθει να αφαιρούν και να αποκλείουν, θέλουν μια μικρή ΕΜΔΥΔΑΣ, μια ΕΜΔΥΔΑΣ των λίγων, κολλημένη σε αντιλήψεις και πρακτικές παλαιότερων ετών.

Εμείς σεβόμαστε το καταστατικό της ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά ταυτόχρονα και τους νόμους του κράτους. Υπενθυμίζουμε ότι έγιναν εκλογικές διαδικασίες με υβριδικό τρόπο σε πολλά σωματεία της ΑΔΕΔΥ. Το σύστημα έχει εξυπηρετήσει πάνω από 4.300 ηλεκτρονικές κάλπες και 640.000 ψηφοφόροι και ουδεμία καταγγελία έγινε, όπου πραγματοποιήθηκαν εκλογές.

Θα ακολουθήσει επόμενη αναλυτική τεχνική ενημέρωση με την οποία αποδεικνύεται η διασφάλιση της διαφάνειας και της μυστικότητας της ψήφου και καταρρέει ο μύθος της διαβλητότητας με τις ψευδεπίγραφες προφορικές τους επισημάνσεις που κυκλοφορούν, περί διαβλητού της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Η πρακτική της μικροπαραταξιακής και μικροκομματικής τους λογικής στερούμενη βασικών αρχών της δημοκρατίας, συνεχίζεται όμως και με την επιλογή τους να στήσουν κάλπες όπου τους βολεύει, για να έχουν μικροπαραταξιακά οφέλη πχ κάλπη στη Νάξο. Θέλουν κάλπες εκεί που πιστεύουν ότι θα τους ψηφίσουν. Τα κίνητρά τους δεν είναι αγωνιστικά. Κάθε άλλο. Τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν.

Διαφωνούμε λοιπόν κάθετα και καλούμε όλες τις άλλες παρατάξεις να καταδικάσουν την αντιδημοκρατική μεθόδευση, προχωρώντας ενωτικά στις αρχαιρεσίες με εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τόσο δια ζώσης (σύμφωνα με το καταστατικό), όσο και ηλεκτρονικά (σύμφωνα με το νόμο).

Ας προλάβουμε τις αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν, σε αντίθετη περίπτωση, στη δράση της ΕΜΔΥΔΑΣ μετεκλογικά.

2. Ο Πρόεδρος της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής (που ανήκουν στην αρχικά αναφερόμενη παράταξη), αρνούνται να υλοποιήσουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάθεση χώρου στην ιστοσελίδες της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, σε όλες τις παρατάξεις. Εμείς επιδιώκουμε όπως επιδιώκαμε πάντα στο παρελθόν όταν είχαμε την Προεδρία της ΕΜΔΥΔΑΣ ως ΠΑΣΚ, την πολυπόθητη πολυφωνία. Η ΕΜΔΥΔΑΣ υπό την προεδρία μας και με δική μας πρωτοβουλία εξέδιδε το περιοδικό ΑΡΜΟΣ στο οποίο δίναμε κυκλικά το βήμα σε όλες τις παρατάξεις με σειρά και ανεξάρτητα από τα ποσοστά που είχαν λάβει στις αρχαιρεσίες, υλοποιώντας στην πράξη τη Δημοκρατική Αρχή της έκφρασης της πολυφωνίας.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί εδώ και ένα χρόνο να δοθεί χώρος στις ιστοσελίδες της ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλες τις παρατάξεις, οι δύο Πρόεδροι δεν υλοποιούν τη συγκεκριμένη Απόφαση, με την δικαιολογία ότι είναι δύσκολο τεχνικό εγχείρημα που ο τεχνικός της ιστοσελίδας δεν μπορεί να το υλοποιήσει σύντομα. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη: Ο τεχνικός περιμένει την εντολή από τον Πρόεδρο για να το υλοποιήσει εντός μισής ώρας και αυτή δεν δίνεται.

3. Προσπαθούν ν’ αποκλείσουν από την εκλογική διαδικασία (ως υποψήφιοι) τους μη ταμειακώς τακτοποιημένους συναδέλφους, τη στιγμή που οι κρατήσεις γίνονται από τους φορείς κατόπιν έγκρισης/αίτησης που έχουν καταθέσει στην ΕΜΔΥΔΑΣ. Επίσης, ουδέποτε μας απάντησαν για ποιο λόγο αρνούνται να μας αποστείλουν το μητρώο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αναφέρονται σε αυτό κατά βούληση, για να αποκλείσουν συναδέλφους από την εκλογική διαδικασία.

4. Καταγγέλλουμε τη δόλια μεθόδευση πραγματοποίησης των Αρχαιρεσιών μόνο δια ζώσης, μέσω της με πλειοψηφία έγκρισης του Διοικητικού Απολογισμού. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι το περιεχόμενο του Απολογισμού δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε συνδικαλιστικά μέσω του καταστατικού, μια παράνομη διαδικασία και μάλιστα την πρώτιστη ενός συνδικαλιστικού Οργάνου, όπως είναι οι Αρχαιρεσίες. Γνωρίζουν επίσης και γι αυτό δεν τόλμησαν να θέσουν το θέμα σε ψηφοφορία, ούτε στο ανώτερο Όργανο που είναι η Γενική Συνέλευση. Για τους λόγους αυτούς καταδικάζουμε την αυθαιρεσία τους να νομιμοποιήσουν μια παρανομία μέσω του Διοικητικού Απολογισμού, χωρίς να έχουν το σθένος να φέρουν το θέμα και της υβριδικής ψηφοφορίας ευθέως στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφύγουν την έντονη διαφωνία της πλειοψηφίας πιστεύουμε των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ, καθώς επίσης και των Παρατάξεων που είχαν καταλάβει τη 2η και 3η θέση στις προηγούμενες Αρχαιρεσίες.

Επειδή ποτέ δεν είναι αργά, γιατί αν εφαρμοστούν οι παραπάνω μεθοδεύσεις θα ντρέπεται και η Ντροπή, καλούμε όλους και ιδιαίτερα τις παρατάξεις να πάρουν θέση, και να προχωρήσουμε ενωτικά στις εκλογές για μια ΕΜΔΥΔΑΣ πιο Μαζική, Δημοκρατική, Αγωνιστική & Αποτελεσματική.