Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Σημαντική απόφαση Δ.Ε.Α. για το προβάδισμα των κατηγοριών στις επιλογές προϊσταμένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σημαντική απόφαση Δ.Ε.Α. για το προβάδισμα των κατηγοριών στις επιλογές προϊσταμένων

Μία σημαντική απόφαση εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – Ακυρωτικός σχηματισμός – Τμήμα Ι. Συγκεκριμένα με την 871/2016 απόφαση, που αφορούσε αίτηση ακύρωσης απόφασης τοποθέτησης προϊσταμένων, υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, ο οποίος παραλήφθηκε στις επιλογές λόγω προβαδίσματος της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ και της ΤΕ έναντι της ΔΕ, αν και βαθμολογήθηκε με περισσότερα μόρια και ο ΟΕΥ του Δήμου είχε την διατύπωση «ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ». Οι επιλογές είχαν γίνει με συνδυασμό των διατάξεων των Ν.3584/07, Ν.3839/10 και Ν.4024/11 το έτος 2014.

Στην σκέψη 6 της ανωτέρω απόφασης, αναφέρεται (δώστε προσοχή στις «,» έχει σημασία για την κατανόηση του σκεπτικού):
«Επειδή, από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται, ότι προϊστάμενος Τμήματος ΟΤΑ επιλέγεται ο υπάλληλος εκείνος που, σωρευτικά, κατέχει βαθμό από τους αναφερόμενους στο άρθρο 10 του Ν.4024/11 (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και εν ελλείψει υποψηφίων με τους βαθμούς αυτούς, κατώτερο βαθμό), ανήκει, αναλόγως του βαθμού του, σε μία από τις αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των συνυποψηφίων του, τηρούμενου πάντως, του κατά το άρθρο 99 του ν. 3584/07 προβαδίσματος των κατηγοριών. Ήτοι, μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται, ανεξαρτήτως βαθμολογίας, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ και της κατηγορίας ΔΕ. Η κατηγορία της θέσεως που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν ασκεί επιρροή για την επιλογή αυτή, στις περιπτώσεις που από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται διαζευκτικώς η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δηλαδή η τοποθέτηση υπαλλήλων που ανήκουν είτε στην ΠΕ, είτε στην ΤΕ, είτε στην ΔΕ κατηγορία. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΧΧΧ, για τον ορισμό προϊσταμένων οργανικών μονάδων δεν επιτρέπεται διαζευκτικώς η επιλογή υπαλλήλων είτε ΠΕ, είτε ΤΕ, είτε ΔΕ κατηγορίας. Ενόψει τούτου, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα (πρβλ. ΣτΕ 4214/2000, 1257/2004). Ο περιεχόμενος εξάλλου στο άρθρο 23 του ανωτέρου Οργανισμού, κατάλογος των κλάδων στους οποίους πρέπει να ανήκουν οι υπάλληλοι που κρίνονται για την κατάληψη των εν λόγω θέσεων, δεν ανατρέπει το ως άνω προβάδισμα των κατηγοριών, αλλά καθορίζει αυτούς (τους κλάδους), όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν.3584/07, με κριτήριο την ειδικότητα κάθε κλάδου, ώστε αυτοί να είναι αντίστοιχοι ή συναφείς προς το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.»
Και στην σκέψη 8, αναφέρεται :
«Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, η παράλειψη του αιτούντος εκ μόνου του λόγου ότι ανήκει στη κατηγορία ΔΕ, η οποία έπεται κατά το προβάδισμα σε σχέση με την κατηγορία ΠΕ και την κατηγορία ΤΕ, στις οποίες ανήκουν οι επιλεγέντες, αντιστοίχως δε η πρόταξη αυτών, είναι νόμιμη, απορριπτομένου ως αβασίμου, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην έκτη σκέψη του σχετικού λόγου.»

Στην παραπάνω απόφαση κρίθηκαν τα παρακάτω :
  1. Δεν υπάρχει προβάδισμα βαθμού, δηλαδή οι υπάλληλοι Δ’ βαθμού και άνω, μπορούσαν από κοινού να συμμετάσχουν στις επιλογές τμημάτων (με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, σήμερα με τον Ν.4369/16 υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις).
  2. Η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ και η ΤΕ έναντι της κατηγορίας ΔΕ, ανεξαρτήτως βαθμολογίας.
  3. Η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ και η ΤΕ έναντι της κατηγορίας ΔΕ, ακόμα και στην περίπτωση που ο ΟΕΥ αναφέρει διαζευκτικά τις κατηγορίες των κλάδων (π.χ. ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).
  4. Η παρ. δ του άρθρου 99 του Ν.3584/07, αφορά μόνο την ενδεχόμενη τοποθέτηση υπαλλήλου κατώτερης κατηγορίας και όχι την διαδικασία επιλογής (δηλαδή μόνο σε περίπτωση που ένας υπάλληλος ανώτερης κατηγορίας τυγχάνει υφιστάμενος προϊσταμένου κατώτερης κατηγορίας, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών).

Η παραπάνω απόφαση δεν είναι «μοναδική», καθώς έχει εκδοθεί και η Δ.Ε.Α. 439/2016, Τμήμα Ι, παρόμοιας περίπτωσης και ομοίου αποφασιστικού.

Για την ΕΔΑΚ-ΕΜΔΥΔΑΣ

Ηλίας Αλευράς
ΠΕ3 Μ.Δ.Ε. με Α’β,
τακτικό αιρετό μέλος Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Α.
μέλος Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ-Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου