Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Διαμαρτυρία των 5ετούς εκπαίδευσης Διπλωματούχων Μηχανικών, Γεωπόνων και πτυχιούχων Καλών Τεχνών, εργαζομένων στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Ν.Π.Δ.Δ.) με αφορμή την κατάταξη στο ενιαίο Μισθολόγιο/Βαθμολόγιο

Προς: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
Γραφείο Υπουργού 
Α. Παπανδρέου 37 
151 80 Μαρούσι

Αξιότιμη κα Υπουργέ, 
Αγαπητοί Κύριοι/ Κυρίες, 

Σχετικά με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου/βαθμολογίου των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, διαπιστώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη σε βαθμό και κατ’ επέκταση σε μισθολογικό κλιμάκιο, τα έτη σπουδών μας πέραν της 4ετίας. Δεδομένου ότι είμαστε κάτοχοι τίτλων σπουδών πενταετούς φοίτησης (Μηχανικών, Γεωπόνων και Καλών Τεχνών), η κατάταξη αυτή δημιουργεί ένα αίσθημα αδικίας και αποτελεί τροχοπέδη για την μελλοντική μας ορθή αξιολόγηση και εξέλιξη στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης. 

Ο αρχικός στόχος του ενιαίου μισθολογίου/βαθμολογίου ήταν η άρση των ανισοτήτων στην Δημόσια Διοίκηση και η αρχή λειτουργίας του (όπως άλλωστε είχε εξαγγελθεί) ήταν ότι υπάλληλοι που κατέχουν τα ίδια προσόντα να αμείβονται με τον ίδιο μισθό, ανεξαρτήτως πού υπηρετούν. Η εφαρμογή, όμως, αντί να αμβλύνει τις αντιθέσεις, αποδεικνύει την άνιση μεταχείριση, τόσο τη δική μας, όσο και των υπολοίπων 19000 Διπλωματούχων Μηχανικών, Γεωπόνων και πτυχιούχων Καλών Τεχνών που στελεχώνουν σήμερα το Δημόσιο Τομέα. 

Η αδικία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη η ειδική και ευνοϊκή μεταχείριση άλλων υπαλληλικών ομάδων. Συγκεκριμένα, ενώ από τη μία καταργούνται παλαιότερες νομοθετικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι 5ετούς 6ετούς φοίτησης ΠΕ έχουν 1 και 2 αντίστοιχα εισαγωγικά κλιμάκια περισσότερα από τους 4ετούς, από την άλλη πριμοδοτούνται οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, των ΚΑΤΕΕ, των ωδείων και της ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ. Με τη διευκρινιστική εγκύκλιο με αριθμό 134780/Δ2/30-11-2011 του Υπουργείου Παιδείας όλοι οι υπάλληλοι είτε με 2 χρόνια σπουδές, είτε με 3, είτε με 4, είτε με 5, είτε με 6, κατατάσσονται όλοι στην κατηγορία ΠΕ, γεγονός που δεν ισχύει σε άλλα υπουργεία. Επίσης, για τους αποφοίτους της ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ αναγνωρίζονται τα χρόνια σπουδών ως προϋπηρεσία κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη περίπτωση. Μάλιστα η παραπάνω εγκύκλιος δικαιολογεί την κατάταξη στο νέο μισθολόγιο/βαθμολόγιο των αποφοίτων ΤΕΙ εκπαιδευτικών (σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 14 του Ν1566/1985), παρόλο που υπάρχει σαφής κατάταξη των εν λόγω ομάδων υπαλλήλων από το ενιαίο μισθολόγιο. Η αντιμετώπιση αυτή είναι εμφανές ότι οδηγεί στην πλήρη ισοπέδωση των ακαδημαϊκών και ουσιαστικών μας προσόντων. 

Δεδομένου ότι η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου αφορά υπαλλήλους όλου του δημόσιου φορέα με σαφείς και ρητές εξαιρέσεις, δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο πλέον είναι επιλεκτική η εφαρμογή του, εξαρτώμενη από διευκρινιστικές εγκυκλίους οι οποίες διευκολύνουν και πριμοδοτούν συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και στα πλαίσια ισονομίας και ισότητας των πολιτών που προβλέπεται από το Ελληνικό Σύνταγμα, ζητούμε από το Υπουργείο να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να διορθώσει την άδικη απόφαση περί της κατάταξής μας στο νέο μισθολόγιο των, με προσθήκη ενός επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στη μετέπειτα επαγγελματική και επιστημονική μας εξέλιξη. 

Με εκτίμηση, 
Αραμπατζής Θεόδωρος 
Κουρτέση Σταυρούλα 
Λαλιώτης Γεώργιος 
Μπαζού Ευαγγελία 
Μπέτσου Αναστασία-Ουρανία 
Μπίκης Κωνσταντίνος 
Μπούτου Κωνσταντίνα 
Νικολοπούλου Γεωργία 
Πομόνης Μαρίνος 
Φάφαλη Παρασκευή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου